Przepisy


Nr aktu prawnego Data Opis
Zarządzenie 97/2023 28.07.2023 w sprawie liczebności grup studenckich w roku akademickim 2023/2024
Zarządzenie 59/2023 21.06.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na rok ak. 2023/2024 (załącznik)
Zarządzenie 54/2023 10.05.2023 w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024
Zarządzenie 31/2023 23.02.2023 zmieniające  Zarządzenie Nr 19/2023 w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych na PUM w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
Zarządzenie 19/2023 30.01.2023 w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych na PUM w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
Zarządzenie 142/2022 09.11.2022 zmieniające  Zarządzenie Nr 105/2022 w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych na PUM w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
Zarządzenie 105/2022 21.09.2022 w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych na PUM w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego
Zarządzenie 83/2022 26.07.2022 w sprawie  określenia wzoru sprawozdania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
zał. wzór sprawozdanie - Word
Zarządzenie 77/2022 18.07.2022 w sprawie liczebności grup studenckich w roku akademickim 2022/2023
Zarządzenie 63/2022 wraz ze zmianą z 02.03.2023-35/2023 09.06.2022
zmiana:
02.03.2023
w sprawie podziału roku akademickiego 2022/2023
Zarządzenie 32/2022

21.03.2022

w sprawie wprowadzenia "Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych"
Uchwała 22/2022 27.04.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na rok ak. 2022/2023 (załącznik)
Zarządzenie 168/2021 15.12.2021 w sprawie określenia wzoru protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych wszystkich kierunków i poziomów studiów
protokół hospitacji (załącznik do zarządzenia 168/2021)
uzupełnienie protokołu hospitacji (załącznik do zarządzenia 168/2021)
Zarządzenie 167/2021 15.12.2021 w sprawie wprowadzenia "Procedury przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, w tym oceniania studentów studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie" (załącznik)
Zarządzenie 156/2021    19.11.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania egzaminów w Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (załącznik)
Zarządzenie 49/2021 29.04.2021 w sprawie wprowadzenia Procedur oceny i doskonalenia jakości kształcenia w PUM (załącznik)
Zarządzenie 48/2021 29.04.2021 w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu i dyskryminacji studentów i doktorantów w PUM (załącznik)
Uchwała 38/2021 28.04.2021 w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Zarządzenie 35/2021 06.04.2021 regulamin Rady Dydaktycznej WMiS (załącznik)
t.j. Dz.U. 2021
poz. 755
06.04.2021

Standard kształcenia - kierunek lekarski
dla studentów 1, 2, 3 i 4 roku w roku ak. 2022/2023

Standard kształcenia - kierunek lekarsko-dentystyczny
dla studentów 1, 2, 3 i 4 roku w roku ak. 2022/2023

Zarządzenie 171/2020 30.11.2020 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej"
Uchwała 71/2020 25.11.2020 w sprawie zmiany w programach studiów w zakresie zajęć kształtujacych umiejętności praktyczne w roku ak. 2020/2021
Zarządzenie 4/2020 09.01.2020 w sprawie wprowadzenia wzoru sylabusa
zał. wzór sylabusa w języku polskim
zał. wzór sylabusa w języku angielskim
Zarządzenie 103/2019 13.09.2019 Regulamin organizacyjny PUM
t.j. Dz.U. 2018
poz.345
09.01.2018

Standard kształcenia - kierunek lekarski
dla studentów 5 i 6 roku w roku ak. 2022/2023

Standard kształcenia - kierunek lekarsko-dentystyczny
dla studentów 5 roku w roku ak. 2022/2023

Dz.U. 2017 poz. 1728 28.08.2017 Ramowy program zajęć praktycznych dla:
- kierunku lekarskiego
- kierunku lekarsko-dentystycznego
Zarządzenie 52/2017 31.05.2017 w sprawie wprowadzenia wzoru regulaminu wewnętrznego jednostki naukowo-dydaktycznej (załącznik w j. polskim / załącznik w j. angielskim)
Uchwała 144/2014 17.12.2014 w sprawie Polityki Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886