Granty Interwencyjne-Urgency Grants


Logo projektu:

Granty Interwencyjne-Urgency Grants

Nr umowy:

PPN/GIN/2020/1/00038


Okres realizacji:

8.02.2021-8.02.2022


Wartość projektu:

197 840,00


Kierownik projektu:

prof dr hab. Beata Karakiewicz


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

According to the latest observations, the COVID-19 pandemic is having a significant negative impact on the mental health of the population. One group which is particularly
exposed and susceptible to the effects of environmental factors – physical, economic, organisational and psychosocial – are nurses caring for patients with COVID-19. The
objective of this project is to identify and characterise the effects of environmental factors on the mental health of nurses caring for patients with COVID-19, and to use this
knowledge to build a research tool and model accounting for the environmental risk factors impacting on the mental health of nurses. The project is planned to employ both
qualitative and quantitative methods. Qualitative research will be conducted using the modified RAPR approach (Rapid Assessment Policy and Response) as adapted by B.
Karakiewicz. The project plan also provides for quantitative research, intended to measure the mental health of nurses using standardised questionnaires: GHQ-28, STAI,
CISS, Beck Depression Inventory, Brief COPE and self-authorship questionnaire (sociodemographic data collection). The quantitative research will be carried out in Poland on
a group of 100 nurses caring for people suffering from COVID-19 and a control group of 100 nurses working in other healthcare sectors. Conducted studies will enable at
identifying the environmental factors exerting negative impacts on the mental health of nurses caring for patients with COVID-19. By results of researches it will possible to
development model representing the impact of environmental factors on nurses mental health and research tool which can in the future be validated and used to evaluate the
effects on mental health impairment in other occupational groups working under conditions of exposure.

POLAND

Według ostatnich obserwacji pandemia COVID-19 w sposób istotny wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne populacji. Grupą szczególnie narażoną i wrażliwą na wpływ
czynników środowiskowych (fizycznych, ekonomicznych, organizacyjnych i psychospołecznych) są pielęgniarki opiekujące się chorymi na COVID-19. Celem badania jest
identyfikacja i określenie wpływu czynników środowiskowych na zdrowie psychiczne pielęgniarek opiekujących się chorymi na COVID 19 oraz wykorzystanie tej wiedzy do
skonstruowania narzędzia badawczego i modelu uwzględniających środowiskowe ryzyka dla zdrowia psychicznego pielęgniarek. W projekcie zaplanowano wykorzystanie
metod jakościowych i ilościowych. Badania jakościowe zostaną przeprowadzone za pomocą zmodyfikowanej metody RPAR (Rapid Assesment Policy and Response) w
adaptacji B. Karakiewicz. Badanie ilościowe zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem standaryzowanych kwestionariuszy ankiet GHQ-28, STAI, CISS, skali depresji
Becka, mini-COPE oraz kwestionariusza własnego autorstwa (pozyskanie danych socjodemograficznych). Badanie ilościowe zrealizowane zostanie w Polsce w grupie 100
pielęgniarek opiekujących się osobami chorymi na COVID-19 oraz w grupie kontrolnej 100 pielęgniarek pracujących w innych sektorach opieki zdrowotnej. Przeprowadzone
badania, umożliwią zidentyfikowanie negatywnie oddziałujących czynników środowiskowych na zdrowie psychiczne pielęgniarek opiekujących się chorymi na COVID- 19.
Pozyskana wiedza umożliwi opracowanie modelu czynników środowiskowych wpływających na zdrowie psychiczne pielęgniarek oraz narzędzia badawczego, które może w
przyszłości zostać zwalidowane i wykorzystane do oceny wpływu na utratę zdrowia psychicznego innych grup zawodowych pracujących w warunkach narażenia.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886