Stypendium socjalne


UWAGA!!! PONIŻEJ NOWE WNIOSKI - PROSZĘ SIĘ UPEWNIĆ CZY WNIOSEK JEST AKTUALNY!!!

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Regulamin świadczeń pomocy materialnej 2023/2024

Ważna uwaga dotycząca stypendium socjalnego!

 Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600, jeśli nie dołączy do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce). 
Stypendium może być przyznane w powyższym przypadku, jeśli przyczyny niedołączenia do wniosku ww. zaświadczenia były uzasadnione oraz student w sposób wiarygodny i zupełny udokumentuje źródła utrzymania rodziny (§ 9 ust. 13 i 14 Regulaminu). Dotyczy to także obcokrajowców studiujących na zasadach obywateli polskich.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z OPS

 DOCHOD UPRAWNIAJĄCY O UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE  WYNOSI 1294,40 ZŁ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:

 1) ubóstwo; 2) sieroctwo; 3) bezdomność; 4) bezrobocie; 5) niepełnosprawność; 6) długotrwała lub ciężka choroba; 7) przemoc w rodzinie; 7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizm lub narkomania; 14) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; 15) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Szczegółowe zasady dokumentowania i obliczania wysokości dochodu w rodzinie studenta oraz dokumentowanie dochodu utraconego i uzyskanego.

Studenci, prosimy o składanie do stypendium socjalnego dokumentów, które są wymienione w Zasadach-załączniku nr 1. Są to dokumenty wymagane przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Niezgodne dokumenty - nie będą honorowane! 

W przypadku braku dochodów honorowane są oświadczenia o następującej treści: oświadczenie

Wysokość składek zdrowotnych w 2022r. można składać na oświadczeniu o następującej treści: oświadczenie

Na zaświadczeniu z ZUS-u lub od pracodawcy - musi być wykazana wysokość składek zdrowotnych ZAPŁACONYCH W 2022 r. A NIE ZA 2022 r. Inne zaświadczenia nie będą honorowane.


Sposób wyliczenia dochodu:

dochód netto wyliczany we wniosku = dochód brutto - (minus) wysokość składek na ubezpieczenie społeczne - (minus) wysokość składek zdrowotnych - (minus) podatek.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego


W przypadku zmian w dochodzie w rodzinie studenta, ze względu na utratę lub uzyskanie dochodu należy złożyć Wniosek o ponowne ustalenie dochodu w rodzinie.

W załączniku nr 1 - Szczegółowe zasady (...) zawarte są informacje dotyczące sytuacji w której należy zgłosić utratę lub uzyskanie dochodu oraz sposoby ich dokumentowania.

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (np. dochód z gospodarstwa rolnego, alimenty itd.....)

Prosimy zwrócić uwagę na katalog dochodów nieopodatkowanych, ponieważ wszystkie te dochody, mimo że są nieopodatkowane- liczą się do dochodu. 


W przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego:

  • wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wyniósł: 5.549,00 zł. ( obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21 września 2023 r.)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie ryczałtu bądź karty podatkowej- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku,
  4. wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Dochód z tego typu działalności zamieszczony jest w Obwieszczeniu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 lipca 2023 r. poz. 775


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886