Zapomoga


Zapomoga jest doraźną formą pomocy materialnej dla studenta i może zostać przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga może być przyznana nie więcej niż dwa razy w danym roku akademickim i tylko raz w odniesieniu do określonego zdarzenia losowego stanowiącego podstawę do ubiegania się o przyznanie zapomogi.

Wysokość zapomogi uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student i każdorazowo ustalana jest przez Komisję indywidualnie.

Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez studenta wniosku o przyznanie zapomogi, bezpośrednio po zaistnieniu sytuacji uzasadniającej przyznanie zapomogi, jednakże nie później niż w przeciągu trzech miesięcy od ustania przyczyny uniemożliwiającej złożenie wniosku.

Wniosek o przyznanie zapomogi


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886