Wyjazdy krajowe doktorantów i studentów PUM


I. Uprawnieni.

Doktoranci niebędący pracownikami PUM oraz studenci.


II. Wymagane dokumenty przed wyjazdem.

(należy złożyć w Biurze Spraw Studentów i Doktorantów min. 10 dni przed planowanym wyjazdem):

+ załączniki wymienione we wniosku

Uwaga! Wnioskodawca wypełnia tylko pierwszą stronę wniosku (pkt I-III);

Uwaga! Informacje dot. diet

Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczenia się na czas wyjazdu od leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA! W przypadku wyjazdów związanych z działalnością kół naukowych STN PUM, proszę przed wypełnieniem dokumentów dotyczących wyjazdu, uzyskać potwierdzenie finansowania wyjazdu z budżetu STN.

 

 

Po uzyskaniu potwierdzenia, należy wypełnić wymagane przed wyjazdem dokumenty (wniosek+umowy) oraz dołączyć kserokopię pisma skierowanego do STN o dofinansowanie wyjazdu wraz z decyzją STN dotyczącą finansowania.


III. ROZLICZENIE KOSZTÓW WYJAZDU

Termin: 14 dni od dnia powrotu.

Wymagane dokumenty:

Do Rachunku kosztów należy załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów tj. bilety za przejazd oraz faktury/rachunki wystawione na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Faktury/rachunki dołączone do RACHUNKU KOSZTÓW winny być opisane na odwrocie dokumentu: „potwierdzam udział w ……………….(cel wyjazdu) w dniach …………………… i podpisane na Wnioskodawcę, a w przypadku wyjazdu z funduszy strukturalnych podpisane również przez kierownika projektu.

  • W przypadku korzystania z własnego pojazdu (za uprzednią zgodą właściwego Prorektora lub Kanclerza) do rozliczenia należy dołączyć Ewidencję przebiegu pojazdu

W przypadkach:

- nie rozliczenia się z wyjazdu w terminie 14 dni od powrotu,

- braku wymaganych dokumentów,

- przekroczenia obowiązujących limitów,

- nieuzasadnionego przedłużenia pobytu.


Wnioskodawca może nie otrzymać zwrotu kosztu wyjazdu, a ponadto zobowiązany będzie do zwrotu pobranej zaliczki.

Rozliczenie kosztów należy złożyć w Dziale Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów, pok. 216 (budynek Rektoratu PUM, II p.).


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886