2021


Posiedzenia Senatu PUM w 2021 roku


Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 27 października 2021 roku
82/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 55/2020 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
83/2021 uchylająca uchwałę Nr 46/2020 w sprawie warunków pobierania opłat za usługi edukacyjne
84/2021 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
Załączniki: 
zał. nr 1 Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych
zał. nr 2 Opis kierunku 
               Opis zakładanych, kierunkowych efektów kształcenia 
               Program studiów 
85/2021 sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie
86/2021 w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie majątku nieruchomego
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 22 września 2021 roku
72/2021 zmieniająca uchwałę Nr 122/2019 w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne
73/2021 w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne
74/2021 w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne
75/2021 w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu
76/2021 zmieniająca uchwałę Nr 75/2020 w sprawie Regulaminu Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
77/2021 zmieniająca uchwałę Nr 56/2020 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
78/2021 zmieniająca uchwałę Nr 26/2021 w sprawie Regulaminu Senackiej Komisji ds. Rozwoju
79/2021 zmieniająca uchwałę Nr 57/2020 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Rozwoju
80/2021 zmieniająca uchwałę Nr 58/2020 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych
81/2021 zmieniająca uchwałę Nr 110/2019 w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 30 czerwca 2021 roku
63/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu „Za zasługi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”
64/2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023
Załącznik 
Zał. 1 (kierunek lekarski)  
Zał. 2 (kierunek lekarsko-dentystyczny)
Zał. 3 (kierunek analityka medyczna) 
Zał. 4 (kierunek biotechnologia medyczna) 
Zał. 5 (kierunek farmacja) 
Zał. 6 (kierunek dietetyka kliniczna) 
Zał. 7 (kierunek fizjoterapia) 
Zał. 8 (kierunek kosmetologia) 
Zał. 9 (kierunek pielęgniarstwo) 
Zał. 10 (kierunek położnictwo) 
Zał. 11 (kierunek psychologia zdrowia) 
Zał. 12 (zarządzanie w systemie ochrony zdrowia) 
Zał. 13 (przeliczniki matur) 
65/2021 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Program Studiów kier. Lek. tok 2021/2022
Program Studiów kier. Lek. tok 2021/2022 rok 1
Program Studiów kier. Lek. tok 2021/2022 rok 2
Program Studiów kier. Lek. tok 2021/2022 rok 3
Program Studiów kier. Lek. tok 2021/2022 rok 4
Program Studiów kier. Lek. tok 2021/2022 rok 5
Program Studiów kier. Lek. tok 2021/2022 rok 6
Program Studiów Lek. Dent. tok 2021/2022
Program Studiów Lek. Dent. tok 2021/2022 rok 1
Program Studiów Lek. Dent. tok 2021/2022 rok 2
Program Studiów Lek. Dent. tok 2021/2022 rok 3
Program Studiów Lek. Dent. tok 2021/2022 rok 4 
Program Studiów Lek. Dent. tok 2021/2022 rok 5
66/2021 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Program Studiów kier. Farmacja nabór 2021/2022
Program Studiów kier. Analityka med. nabór 2021/2022
Program Studiów kier. Biotechnologia med. I stopnia nabór 2021/2022
Program Studiów kier.  Biotechnologia med. II stopnia nabór 2021/2022
67/2021 zmieniająca uchwałę Nr 110/2019 w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Załącznik 
68/2021 zmieniająca uchwałę Nr 32/2021 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Załącznik Nr 1 
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6 
Załącznik Nr 7 
69/2021 sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”
70/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem majątku nieruchomego
71/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem majątku nieruchomego
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 26 maja 2021 roku
43/2021 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Fizjoterapia  (zał Nr 1)
Dietetyka Kliniczna I st. (zał nr 2)
Dietetyka Kliniczna II st. (zał. nr 3)
Pielęgniarstwo I st. (zał. Nr 4)
Pielęgniarstwo II st. (zał Nr 5) 
Położnictwo I st. (zał Nr 6) 
Psychologia zdrowia (zał nr 7) 
Psychologia zdrowia_efekty uczenia się (zał Nr 7) 
Zarządzanie w Systemie Ochrony Zdrowia II st. (zał. nr 8)
44/2021 zmieniająca uchwałę Nr 37/2020 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022 
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2 
45/2021 zmieniająca uchwałę Nr 21/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022 
Załącznik Nr 1
46/2021 zmieniająca uchwałę Nr 39/2021 w sprawie ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022
47/2021 w sprawie zaopiniowania udzielenia pożyczki spółce celowej Centrum Innowacyjnych Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Sp. z o. o.
48/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej
49/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
50/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej
51/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku
52/2021 zmieniająca uchwałę Nr 110/2019 w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
53/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie za 2020 rok
54/2021 w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie za 2020 rok
55/2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2020 rok
56/2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2020 rok
57/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie
58/2021 w sprawie zaopiniowania upoważnienia Dyrektora SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie do podejmowania działań mających na celu ustalenie zasad połączenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie
59/2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2021 rok
60/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za 2020 rok
61/2021 w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za 2020 rok
62/2021 w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za poprzednie lata
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 28 kwietnia 2021 roku
29/2021 w sprawie zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
30/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 77/2020 w sprawie powołania Rady Uczelni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
31/2021 w sprawie zatwierdzenia "Programu Rozwojowego Uczelni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w zakresie kształcenia praktycznego z wykorzystaniem symulacji medycznej"
Załącznik
32/2021 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
33/2021 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
34/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Załącznik
35/2021 zmieniająca uchwałę Nr 40/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytet Medycznego w Szczecinie
36/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych magisterskich odpłatnych studiów prowadzonych w języku angielskim (English Program) w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022
Załącznik
37/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych magisterskich odpłatnych studiów prowadzonych w języku angielskim (Asklepios Program) w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022
Załącznik
38/2021 w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
39/2021 w sprawie ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022
40/2021 zmieniająca uchwałę Nr 123/2019 w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne
41/2021 zmieniająca uchwałę Nr 18/2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2021 rok
42/2021 w sprawie zmiany planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2021 rok
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 31 marca 2021 roku
19/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 77/2020 w sprawie powołania Rady Uczelni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
20/2021 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
21/2021 w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
22/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 104/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunkach studiów prowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 
Załącznik Nr 6 
23/2021 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Załącznik  Nr 1
Załącznik  Nr 2
Załącznik  Nr 3
Załącznik  Nr 4
Załącznik  Nr 5
Załącznik  Nr 6
24/2021 w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską
25/2021 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
Załącznik Nr 1 
26/2021 w sprawie Regulaminu Senackiej Komisji ds. Rozwoju
Załącznik do Uchwały Nr 26/2021 
27/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 125/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania majątku nieruchomego
28/2021 w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie majątku nieruchomego
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 24 lutego 2021 roku
10/2021 w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa – Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
11/2021 w sprawie zmiany formy prowadzenia przedmiotu w Programie Kształcenia Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytet Medycznego w Szczecinie na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2020/2021
12/2021 w sprawie uchwalenia Programu Kształcenia Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytet Medycznego w Szczecinie na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2021/2022
13/2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022
14/2021 w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „Ocena bezpieczeństwa i skuteczności berubicyny w leczeniu chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego”
15/2021 w sprawie sprostowania Uchwały Nr 5/2021 w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
16/2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2021 rok
Załącznik Nr 1 
17/2021 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2021 rok
Załącznik Nr 1 
18/2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2021 rok
Załącznik Nr 1a
Załącznik Nr 1b 
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 27 stycznia 2021 roku
1/2021 w sprawie zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2/2021 zmieniająca uchwałę Nr 110/2019 w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
3/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 111/2019 r. w sprawie Szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
4/2021 zmieniająca uchwałę Nr 129/2019 w sprawie Regulaminu rady naukowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
5/2021 w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
6/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 50/2020 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Załącznik nr 1
7/2021 w sprawie wyrażenie zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „Polish chimeric Antigen Receptor T-cell Network (CAR-NET)
8/2021 zmieniająca Uchwałę Nr 5/2019 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie obiektów PUM w Szczecinie do wymogów ppoż., w oparciu o wydane decyzje PSP, ETAP I - dostosowanie budynku Rektoratu PUM w Szczecinie do wymogów ppoż. w oparciu o posiadaną dokumentację projektową
9/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania majątku nieruchomego
Załącznik nr 1

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886