2023


Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM z dnia 25 stycznia 2023 roku

1/2023

w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie”

Załacznik do uchwały nr 1/2023 - Regulamin

2/2023

w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz zmian w Statucie Szpitala


       

Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM z dnia 01 marca 2023 roku

3/2023

w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu „Za zasługi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

4/2023

w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku MCD3 PUM w Szczecinie o Bank Tkanek i Komórek oraz Wytwórnię Farmaceutyczną”

5/2023

w sprawie uchwalenia Programu Kształcenia Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2023/2024

6/2023

w sprawie ustalenia zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

7/2023

w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

8/2023

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

9/2023

w sprawie zmiany nazw szpitali klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

10/2023

w sprawie zaopiniowania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2023 rok

11/2023

w sprawie zaopiniowania planu wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2023 rok

12/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

13/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

14/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

15/2023

w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz zmian w Statucie Szpitala

 

Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM z dnia 22 marca 2023 roku

16/2023

w sprawie zmiany Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

17/2023

w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

18/2023

w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych magisterskich odpłatnych studiów prowadzonych w języku angielskim (English Program) w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

19/2023

w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych magisterskich odpłatnych studiów prowadzonych w języku angielskim (Asklepios Program) w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024

20/2023

w sprawie zaopiniowania planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2023 rok

 

Nr Uchwały

Posiedzenie Senatu PUM z dnia 26 kwietnia 2023 roku

 

21/2023

w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską

22/2023

w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Zdrowia za całokształt dorobku

23/2023

w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

24/2023

w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

25/2023

w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

26/2023

w sprawie określenia kryteriów uprawniających do ubiegania się o stanowisko profesora uczelni, adiunkta i asystenta

27/2023

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie 

28/2023

w sprawie ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024

29/2023

w sprawie przyjęcia „Regulaminu zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest podmiotem tworzącym”

30/2023

w sprawie powołania przedstawicieli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

31/2023

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM

w Szczecinie za 2022 rok

32/2023

w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie za 2022 rok

33/2023

w sprawie powołania przedstawicieli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

34/2023

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za 2022 rok

35/2023

w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za 2022 rok

36/2023

w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za poprzednie lata

37/2023

w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2023 rok

 

 

Nr Uchwały

Posiedzenie Senatu PUM z dnia 31 maja 2023 roku

 

38/2023

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie laureatów i finalistów olimpiad tematycznych

39/2023

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

40/2023

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne
o kierunku Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore
w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024

41/2023

w sprawie utworzenia i ustalenia programu studiów podyplomowych

42/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

43/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

44/2023

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem majątku nieruchomego

45/2023

w sprawie zmiany i sprostowania uchwały Nr 57/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia

46/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

47/2023

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem majątku nieruchomego

48/2023

w sprawie zmiany i sprostowania uchwały Nr 60/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia

 

Nr Uchwały

Posiedzenie Senatu PUM z dnia 21 czerwca 2023 roku

 

49/2023

w sprawie rekomendacji do nadania tytułu doktora honoris causa

50/2023

w sprawie rekomendacji do nadania tytułu doktora honoris causa

51/2023

w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej

52/2023

w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

53/2023

określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

54/2023

w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

55/2023

w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

56/2023

w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk

o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

57/2023

zmieniająca uchwałę Nr 2/2022 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku „Logopedia kliniczna z terapią zajęciową” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

58/2023

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne
i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2024/2025

59/2023

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie 

 

Nr Uchwały

Posiedzenie Senatu PUM z dnia 27 września 2023 roku

 

60/2023

w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne

61/2023

w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne

62/2023

w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

63/2023

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

64/2023

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa

65/2023

w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu „Za zasługi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

66/2023

w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego       w Szczecinie”

67/2023

zmieniająca uchwałę Nr 72/2022 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

68/2023

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

69/2023

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

70/2023

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

71/2023

w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

72/2023

zmieniająca Uchwałę Nr 53/2023 określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

73/2023

zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych 

74/2023

w sprawie utworzenia i ustalenia programu studiów podyplomowych

75/2023

w sprawie zaopiniowania podwyższenia kapitału spółki Centrum Innowacyjnych Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

76/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

 

Nr Uchwały

Posiedzenie Senatu PUM z dnia 25 października 2023 roku

 

77/2023

w sprawie utworzenia i ustalenia programu studiów podyplomowych

78/2023

w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na 2023 rok

79/2023

w sprawie zaopiniowania zmiany planu wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2023 rok

80/2023

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

81/2023

w sprawie przekształcenia działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie i zmiany Statutu Szpitala

82/2023

w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2023 rok

83/2023

w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia zobowiązania przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie

 

 

Nr Uchwały

Posiedzenie Senatu PUM z dnia 29 listopada 2023 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886