2022


Posiedzenia Senatu PUM w 2022 roku

Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 21 grudnia 2022

69/2022

w sprawie powołania przedstawiciela Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

70/2022

w sprawie przyjęcia recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu doctora honoris causa Politechniki Białostockiej
71/2022 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości PUM
72/2022 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości PUM
73/2022 w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów PUM w Szczecinie do wymogów ppoż., ETAP I - dostosowanie budynku Rektoratu PUM w Szczecinie do wymogów ppoż.”
74/2022 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie
75/2022 w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na 2022 rok
76/2022 w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na 2022 rok
Nr Uchwały

Posiedzenie Senatu PUM w dniu 30 listopada 2022

63/2022

w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2022 rok

64/2022

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM
w Szczecinie

65/2022

w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 2 PUM w Szczecinie

Załącznik - tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Nr 2 PUM w Szczecinie

66/2022

w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na 2022 rok

67/2022

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie

68/2022

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 28 września 2022 roku
44/2022

w sprawie zmiany Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

45/2022

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych - Podologia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

46/2022

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych - Wczesne wspomaganie  rozwoju

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

47/2022

zmieniająca uchwałę Nr 62/2020 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

48/2022

w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu „Za zasługi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

49/2022

zmieniająca uchwałę Nr 73/2020 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

50/2022

zmieniająca uchwałę Nr 74/2022 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych

51/2022

w sprawie zaopiniowania kandydatów do Kapituły Alumni Club PUM

52/2022

w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

53/2022

zmieniająca Uchwałę Nr 55/2020 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich

54/2022

zmieniająca uchwałę Nr 64/2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023

55/2022

zmieniająca uchwałę Nr 13/2022 w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023

56/2022

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie mienia

57/2022

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia

58/2022

w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie i zmiany Statutu Szpitala

59/2022

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie

60/2022

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia

61/2022

w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz zmian w Statucie Szpitala

62/2022

w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz zmian w Statucie Szpitala

Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 22 czerwca 2022 roku
31/2022 w sprawie określenia kryteriów uprawniających do ubiegania się o stanowisko profesora uczelni, adiunkta i asystenta
32/2022 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024
33/2022

w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

1) kierunek lekarski – jednolite studia magisterskie

2) kierunek lekarsko-dentystyczny – jednolite studia magisterskie

34/2022

w sprawie zmiany uchwały Nr 104/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunkach studiów prowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

kierunek lekarsko-dentystyczny – jednolite studia magisterskie

35/2022

zmieniająca uchwałę Nr 50/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

kierunek lekarsko-dentystyczny – jednolite studia magisterskie

36/2022

zmieniająca uchwałę Nr 65/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

kierunek lekarsko-dentystyczny – jednolite studia magisterskie

37/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie za 2021 rok
38/2022 w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie za 2021 rok
39/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie
40/2022 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie
41/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za 2021 rok
42/2022 w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za 2021 rok
43/2022 w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za poprzednie lata
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 25 maja 2022 roku
26/2022 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „Psychologia zdrowia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Załącznik nr 1 do Programu studiów
Załącznik nr 2 Efekty uczenia się dla kierunku Psychologia zdrowia
Załącznik nr 3
27/2022 w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Zdrowia za całokształt dorobku
28/2022 w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
29/2022 w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej
30/2022 w sprawie zaopiniowania Programu restrukturyzacji rozwojowej - planu strategicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na lata 2022-2026
Załącznik nr 1
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 27 kwietnia 2022 roku
21/2022 w sprawie ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023
22/2022

w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Załącznik do Uchwały nr 22/2022 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 27.04.2022 r

23/2022 zmieniająca uchwałę Nr 64/2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023
Załącznik do uchwały Nr 23/2022 Senatu PUM z dnia 27.04.2022 r.
24/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania majątku nieruchomego
25/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem majątku nieruchomego
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 30 marca 2022 roku
10/2022 w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku
11/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
12/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską
13/2022

w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne  i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023

 1. Wydziału Medycyny i Stomatologii – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
 2. Wydziału Nauk o Zdrowiu – zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 (pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne) do uchwały,
 3. Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej – zgodnie
  załącznikiem nr 4 do uchwały.
14/2022

w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych magisterskich odpłatnych studiów prowadzonych w języku angielskim (English Program) w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023

Załącznik do uchwały

15/2022

w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych magisterskich odpłatnych studiów prowadzonych w języku angielskim (Asklepios Program) w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023

Załącznik do uchwały

16/2022 zmieniająca uchwałę Nr 2/2022 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku „Logopedia kliniczna z terapią zajęciową” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
17/2022 zmieniająca uchwałę Nr 40/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytet Medycznego w Szczecinie
18/2022 w sprawie zaopiniowania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2022 rok
19/2022

w sprawie zaopiniowania planu wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2022 rok

Załącznik do uchwały

20/2022

w sprawie zaopiniowania planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2022 rok

Załącznik do uchwały

Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 23 lutego 2022 roku
9/2022

zmieniająca uchwałę Nr 64/2021 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023

Załącznik do Uchwały

8/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 74/2021 w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne
7/2022 w sprawie ustalenia zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023
6/2022 w sprawie uchwalenia Programu Kształcenia Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023
5/2022

w sprawie zaopiniowania zamiaru utworzenia Alumni Club Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Regulamin Alumni Club PUM

Załączniki do Regulaminu:

 1. deklaracja przystąpienia do Alumni Club PUM oraz oświadczenie w przedmiocie akceptacji Regulaminu Alumni Club PUM
 2. oświadczenie Członka Honorowego Alumni Club PUM
 3. zgoda kandydata na Członka Wspierającego Alumni Club PUM,
 4. Klauzula informacyjna,
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku
Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 26 stycznia 2022 roku
4/2022

w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „Budowa boiska na terenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

3/2022

w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2021 w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

2/2022

w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku „Logopedia kliniczna z terapią zajęciową” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

1/2022

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych "MBA w ochronie zdrowia"

Załącznik do Uchwały


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886