Postępowania doktorskie - Szkoła Doktorska - tryb stacjonarny


Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia:

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, zwane dalej „postępowaniem”, wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2 ustawy.

1. Wniosek o wszczęcie postępowania kandydat składa do przewodniczącego rady naukowej. wzór wniosku

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania kandydat załącza:

a) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała,

b)  zaświadczenie szkoły doktorskiej o uzyskaniu przez kandydata efektów uczenia się na poziomie 8 PRK,

c)  rozprawę doktorską opatrzoną pieczęcią szkoły doktorskiej (w miękkiej oprawie, wydruk dwustronny) + wersja elektroniczna,

d) streszczenie w języku angielskim albo w języku polskim w przypadku gdy rozprawa doktorska przygotowana została w języku obcym,

e)  pozytywną opinię promotora lub promotorów szkoły doktorskiej, wzór opinii

f)  raport z weryfikacji rozprawy doktorskiej w systemie antyplagiatowym JSA,

3. wykaz prac naukowych, w tym co najmniej:

- jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy,
lub
- jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii, wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
(wydruk analizy bibliometrycznej z biblioteki)

W przypadku gdy powyższe publikacje są publikacjami wieloautorskimi kandydat przedstawia wydruk z biblioteki szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej, poświadczającej autorstwo prac lub składa oświadczenia o wkładzie w powstanie publikacji swoje i współautorów.

Informacje dodatkowe:
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także: artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów (wykaz) wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

4. W przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych nie poświadcza znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 kandydat zobowiązany jest dołączyć do wniosku kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego na tym poziomie.

5. Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Etapy postępowania doktorskiego:

 1. Wszczęcie postępowania doktorskiego
 2. Weryfikacja złożonych dokumentów o wszczęcie postepowania doktorskiego przez Komisję Weryfikacyjną
 3. Złożenie przez kandydata 4 egzemplarzy oprawionych prac + streszczenie rozprawy na adres mailowy dzieksek@pum.edu.pl
 4. Wyznaczenie 3 recenzentów i Komisji doktorskiej przez Radę Naukową
 5. Dopuszczenie do obrony - w przypadku co najmniej 2 pozytywnych recenzji
 6. Obrona rozprawy doktorskiej
 7. Nadanie stopnia doktora na Radzie Naukowej
 8. Wypełnienie karty Synaba w wersji elektronicznej (program Synaba) i papierowej
  (którą należy dostarczyć do Dziekanatu)
 9. Wręczenie dyplomu doktora nauk medycznych

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886