Postępowania doktorskie - Studia doktoranckie


Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania doktorskiego:

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów (wzór wniosku) wraz z załącznikami:

1. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała

2. założenia do projektu badawczego (wzór założeń)

Kandydat po uzyskaniu zaświadczenia o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji  na poziomie 8 PRK (zaświadczenie może uzyskać na ostatnim semestrze) składa w dziekanacie:

1.  wykaz prac naukowych, w tym co najmniej:

- jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy,
lub
- jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii, wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

W przypadku gdy powyższe publikacje są publikacjami wieloautorskimi kandydat przedstawia wydruk z biblioteki szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej, poświadczającej autorstwo prac lub składa oświadczenia o wkładzie w powstanie publikacji swoje i współautorów.

Informacje dodatkowe:
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także: artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów (wykaz) wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

2. rozprawę doktorską w wersji papierowej 5 egzemplarzy i wersja elektroniczna,

3. streszczenie w języku angielskim i w języku polskim - wersja elektroniczna

4. w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej kandydat przedstawia oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

5. pozytywna opinia promotora lub promotorów (wzór opinii)

6. zaświadczenie o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji  na poziomie 8PRK. (wydają studia doktoranckie)

7. certyfikat potwierdzający znajmość języka obcego - osoby, którym zostały wszczęte postępowania doktorskie powinny potwierdzić efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego poprzez złożenie certyfikatu zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia MNiSW lub zdać egzamin z języka obcego

Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Etapy postępowania doktorskiego

 • Złożenie wniosku o wszczęcie i wyznaczenie promotora/promotorów wraz z załącznikami
 • Po uzyskaniu zaświadczenia o weryfikacji na poziomie PRK 8 należy złożyć rozprawę doktorską z załącznikami w Dziekanacie
 • Weryfikacja złożonych dokumentów o wszczęcie postępowania doktorskiego przez Komisję Weryfikacyjną.
 • Po pozytywnej opinii Komisji Weryfikacyjnej i pozytywnym wyniku w systemie antyplagiatowym należy złożyć 5 oprawionych egzemplarzy rozprawy doktorskiej wraz z opinią promotora
 • streszczenia należy wysłać na adres mailowy dzieksek@pum.edu.pl
 • Wyznaczenie 3 recenzentów i Komisji doktorskiej przez Radę Naukową
 • Osoby, którym zostały wszczęte postępowania doktorskie powinny potwierdzić efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego poprzez złożenie certyfikatu zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia MNiSW lub zdać egzamin z języka obcego w terminie nie późniejszym niż dopuszczenie do publicznej obrony.
 • Dopuszczenie do obrony - w przypadku co najmniej 2 pozytywnych recenzji
 • Obrona rozprawy doktorskiej
 • Nadanie stopnia doktora na Radzie Naukowej
 • Wręczenie dyplomu doktora nauk medycznych

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886