Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia. Etapy postępowania doktorskiego


Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, poprzedza wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów. (wzór wniosku)

1. Do wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów kandydat załącza:

a) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała,

b) założenia do projektu badawczego (wzór założeń)

c) wykaz prac naukowych oraz informacja o działalności popularyzacyjnej naukę, stanowiący (załącznik nr 1) do Zakresu egzaminu doktorskiego weryfikującego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

Przewodniczący rady naukowej wyznacza promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej i informuje o powyższym kandydata i promotorów.

2. Postępowanie eksternistyczne wszczyna się na wniosek kandydata (wzór wniosku o wszczęcie).

3. Do wniosku kandydat załącza:

 • rozprawę doktorską
 • streszczenie w języku angielskim i w języku polskim - wersja elektroniczna wysłana na adres mailowy dzieksek@pum.edu.pl
 • opinię promotora lub promotorów (wzór opinii)
 • Wykaz prac naukowych
 • Informacja o działalności popularyzacyjnej naukę, stanowiący załącznik nr 1 - (w przypadku niezdania wcześniej egzaminu) do zakresu egzaminu doktorskiego weryfikującego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
 • raport z weryfikacji rozprawy doktorskiej w systemie antyplagiatowym JSA
 • wykaz prac naukowych, w tym co najmniej:

- jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy,

lub

- jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii, wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
 

W przypadku gdy powyższe publikacje są publikacjami wieloautorskimi kandydat przedstawia wydruk z biblioteki szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej, poświadczającej autorstwo prac lub składa oświadczenia o wkładzie w powstanie publikacji swoje i współautorów.

 

4. W przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych, nie poświadcza znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 kandydat zobowiązany jest dołączyć do wniosku kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego na tym poziomie.

5. Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Etapy postępowania doktorskiego

 1. Złożenie wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów wraz założeniami do projektu badawczego
 2. Wyznaczenie Komisji Egzaminacyjnej przez Radę Naukową
 3. Zdanie egzaminu weryfikującego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
 4. Wszczęcie postępowania doktorskiego
 5. Weryfikacja złożonych dokumentów o wszczęcie postępowania doktorskiego przez Komisję Weryfikacyjną
 6. Złożenie przez kandydata 5 egzemplarzy oprawionych prac + streszczenie na adres mailowy dzieksek@pum.edu.pl
 7. Wyznaczenie 3 recenzentów i Komisji doktorskiej przez Radę Naukową
 8. Dopuszczenie do obrony - w przypadku co najmniej 2 pozytywnych recenzji
 9. Obrona rozprawy doktorskiej
 10. Nadanie stopnia doktora na Radzie Naukowej
 11. Wręczenie dyplomu doktora nauk medycznych

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886