Cudzoziemcy


Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy. Uwaga ! KARTA POLAKA ani karta pobytu nie są obywatelstwem polskim!

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci będący cudzoziemcami zobowiązani są złożyć dodatkowo dokumenty poświadczające uzyskanie przez nich uprawnień do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej w formie:

1) Apostille lub

2) zaświadczenia o nostryfikacji lub

3) innego dokumentu w formie decyzji lub

4) stosownego zaświadczenia właściwej instytucji,

świadczące o uznaniu przedstawionych dokumentów za uprawniające do ubiegania się
o przyjęcie na  studia.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia/kandydaci będący cudzoziemcami (osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa), poza spełnieniem warunków rekrutacji określonych w niniejszych zasadach, muszą wykazać się znajomością języka polskiego zdając egzamin z języka polskiego w PUM lub dysponować certyfikatem znajomości języka polskiego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1386), poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 lub posiadać świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej.


Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego jako obcego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym odbywa się w terminach podanych w obowiązującym na dany rok akademicki Terminarzu rekrutacji.
W przypadku egzaminu z języka polskiego dla cudzoziemców, kandydaci mogą ubiegać się  o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym zaadaptowana forma nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu wyrównanie szans kandydata z niepełnosprawnościami. Zgodnie z Terminarzem rekrutacji,  w terminie składania dokumentów kandydat zobowiązany jest złożyć w Dziale Rekrutacji pisemny wniosek o przystosowanie egzaminu do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności.

Regulamin egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego dla cudzoziemców nieposiadających certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie B2, ubiegających się o podjęcie studiów w języku polskim w PUM LINK

Dokumenty składane w postępowaniu rekrutacyjnym wydane w języku obcym winny być złożone wraz z  tłumaczeniem na język polski:

1) sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub

2) poświadczonym przez polskiego konsula.

Szczegóły dotyczące zasad na jakich cudzoziemcy podejmują i odbywają naukę na studiach wyższych  w Polsce znajdują się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: link
oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia link

Informacje na temat kontynuacji nauki w Polsce znajdują się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: link


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886