Rekrutacja krok po kroku


KANDYDACIE! Nie przegap swojej szansy!

 1. Przed przystąpieniem do rejestracji zapoznaj się z zasadami i terminarzem rekrutacji!
 2. Wybierz właściwy rodzaj zdawanej matury (uwaga na terminy! rejestracja na studia dla kandydatów z MATURĄ ZAGRANICZNĄ trwa krócej), w rekrutacji na studia bierzemy pod uwagę wyniki z matury pisemnej.
 • NOWA MATURA (kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w Polsce od 2005 r.)
 • STARA MATURA (oznacza egzamin maturalny zdany przed 2005 rokiem, zarówno w skali ocen od 2 do 5 oraz od 1 do 6)
 • MATURA ZAGRANICZNA ( świadectwo uzyskane w zagranicznym systemie edukacyjnym)
 • MATURA MIĘDZYNARODOWA (uzyskany dyplom IB – International Baccalaureate)
 • MATURA EUROPEJSKA (uzyskany dyplom EB - European Baccalaureate)

  Akty prawne dotyczące uznawania wykształcenia z krajów innych niż Polska znajdują się tutaj: LINK  
 1. Dokonaj rejestracji elektronicznej tutaj: https://wd.pum.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

  Instrukcja elektronicznego systemu rejestracji: szczegółowa lub w pigułce 

  !!!UWAGA!!! Prosimy o zamieszczanie w formularzach rekrutacyjnych prawidłowych zdjęć (dowodowe, aktualna fotografia w pozycji frontalnej, wym. 3,50cm x 4,50cm). Podania z innymi zdjęciami nie będą przyjmowane na etapie składania dokumentów przez kandydatów.

  Wzór prawidłowego zdjęcia: LINK

 2. Wybierz formę studiów i kierunek lub kierunki (kandydaci mogą aplikować na kilka kierunków studiów).

  UWAGA! Do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w PUM i udziału w jego poszczególnych etapach uprawniona jest osoba, która nie jest studentem kierunku, na który dokonuje ww. elektronicznego zgłoszenia kandydatury, chyba że zgłoszenie dotyczy innej formy studiów niż ta, na której studiuje.

  UWAGA! Kandydaci na studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym posiadający orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności i/lub przewlekle chorzy podlegają takim samym kryteriom rekrutacji, jak wszyscy inni kandydaci, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków.  Posiadanie orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie wiąże się  z dodatkowymi punktami przy rekrutacji.

 3. Dokonaj opłaty lub opłat rekrutacyjnych. Opłaty rekrutacyjne należy wpłacać zgodnie z terminami podanymi w Terminarzu rekrutacji.

  UWAGA! Osoby, które nie wniosą opłaty w wymaganym terminie, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 4. Uzupełnij wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym z wymaganych na danym kierunku przedmiotów, zgodnie z Terminarzem rekrutacji.

  Kandydaci na studia II stopnia wpisują średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 5. Udaj się do lekarza medycyny pracy na badania stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na danym kierunku (radzimy zrobić badania przed publikacją list rankingowych)

  Skierowania na badania do lekarza medycyny pracy dostępne są:

  • na koncie kandydata w systemie elektronicznej rejestracji na studia
  • w Dziale Rekrutacji  

   Wzór zaświadczenia lekarskiego jest do pobrania tutaj: LINK oraz w systemie elektronicznej rejestracji na studia w PUM

   Wykaz placówek Medycyny Pracy na terenie Szczecina, w których badania dla kandydatów na studia wykonywane są bezpłatnie: LINK

   Zarządzenie w sprawie kierowania na badania lekarskieLINK
   Aktualizacja LINK
 6. Sprawdzaj swój status na listach rankingowych: listy_rankingowe

  UWAGA! Zmiany możliwe są do momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż do 11 października 2024 r.

  Wyniki z poszczególnych rodzajów matur: starej matury, IB, EB, zagranicznej matury przed opublikowaniem list rankingowych będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelami zawartymi w załączniku nr 14 do Zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2024/2025: LINK
  Pamiętaj! Wpisuj tylko i wyłącznie wyniki z matury pisemnej, które są wymagane na danym kierunku. Kandydatom, którzy wpisali więcej wyników z matury niż jest wymagane na danym kierunku, system elektronicznej rekrutacji automatycznie przypisze do list rankingowych wyniki o najwyższej wartości.

  Przesunięcia na opublikowanych wcześniej listach rankingowych spowodowane są korektą wyników matur przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 7. Dostarcz komplet dokumentów. Wykaz dokumentów znajduje się tutaj: I stopnia oraz jednolite magisterskie, II stopnia

  Pamiętaj! Dokumenty niekompletne lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

  Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać pocztą. Liczy się data wpływu dokumentów do Działu. Na II piętrze, przy Dziale Rekrutacji wystawione będą pojemniki - dla każdego z wydziałów,  do których można składać dokumenty w opisanych kopertach (imię, nazwisko oraz kierunek studiów).

  Świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia z innych uczelni mogą być oryginałem, odpisem bądź kopią notarialną (mają one ważność oryginału). Nie mogą to być kserokopie potwierdzone przez np. dyrektora szkoły.

  W przypadku ogłoszenia przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne kolejnych naborów na studia, komplet dokumentów należy składać w terminie podanym w ogłoszeniu.

  W przypadku rezygnacji ze studiowania, niezwłocznie dostarcz do nas rezygnację z podjęcia studiów LINK

 8. W przypadku problemów bądź pytań związanych z rekrutacją napisz na adres: rekrut@pum.edu.pl
  Informatyczne błędy systemu rekrutacji należy zgłaszać na adres:    rkadmin@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886