Rekrutacja


UWAGA najbliższa rekrutacja planowana jest na miesiąc MARZEC 2024!

Minimalna średnia na studia: 3,7

Minimalna średnai na wyjazd na praktykę: 3,4

 

Złóż na II piętrze w pokoju 209 lub wyślij listownie:

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia

Pobierz formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktykę

 

Uwaga: Przed złożeniem zapoznaj się z Klauzula Informacyjna i informacjami poniżej!

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w Informacji dotyczącej prywatności dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

 


Zasady Rekrutacji nabór 2024:

 

Na Wniosek na studia składają się:

a)            wypełniony formularz zgłoszeniowy, w którym należy wskazać uczelnię pierwszego wyboru i uczelnię drugiego wyboru,

b)           potwierdzenie znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia za granicą na poziomie wymaganym przez wybraną uczelnię partnerską, określonym w umowie międzyinstytucjonalnej,

c)            dokumentacja dodatkowa (jeżeli dotyczy):

i.             dokumentacja stanowiącą podstawę do przyznania punktacji dodatkowej za wykazane osiągnięcia naukowe,

ii.            orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Na Wniosek na praktykę składają się:

a)            wypełniony formularz zgłoszeniowy,

b)           potwierdzenie przyjęcia na praktykę przez wybraną instytucję przyjmującą, zawierające informację o zakresie wstępnych dat wyjazdu oraz języku praktyki,

c)            poświadczenie znajomości języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia za granicą na poziomie wymaganym przez wybraną instytucję przyjmującą,

d)           dokumentacja dodatkowa (jeżeli dotyczy):

i.             dokumentacja stanowiącą podstawę do przyznania punktacji dodatkowej za wykazane osiągnięcia naukowe,

ii.            orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek na wyjazd na praktykę planowaną po ukończeniu studiów należy składać na ostatnim roku studiów.

 

Dokumenty, o których mowa w ppkt. 6 i 7 powyżej należy dostarczyć w oryginale, tzn. w formie pisemnej, w postaci zaopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (ePUAP). Jednakże w okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni, a także w okresach wskazanych w odrębnym zarządzeniu rektora, dopuszczalne jest dostarczanie dokumentów w postaci skanów drogą e-mailową.


 

Z obowiązku złożenia poświadczenia znajomości języka, może zostać zwolniona osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

a)            w ciągu 5 ostatnich lat studiów (wliczając rok składania wniosku o wyjazd) zrealizowała lub realizuje wyjazd na studia lub praktykę w ramach Programu w języku wymaganym przez wybraną uczelnię partnerską i uzyskała poświadczenie znajomości języka na wymaganym poziomie we wcześniejszej klasyfikacji lub w wyniku pierwszego bądź drugiego testu biegłości językowej w systemie OLS,

b)           jest studentem programu anglojęzycznego i planuje wyjazd do uczelni partnerskiej, w której zajęcia prowadzone są w języku angielskim,

c)            język wymagany przez wybraną uczelnię partnerską jest jej językiem ojczystym.

Osoba, której Wniosek na studia lub praktykę nie zawiera poświadczenia znajomości języka obcego i nie spełniają warunków powyżej, przystępują do egzaminu językowego przeprowadzanego w SPNJO na potrzeby rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu.

Po upływie terminu na złożenie Wniosków na studia i praktykę PUM wyznaczy terminy egzaminów z poszczególnych języków obcych, których znajomość wymagana jest przez wybrane uczelnie partnerskie. Terminy zostaną podane na stronie internetowej Uczelni.


 

PUNKTACJA

UKK kwalifikuje na wyjazd osoby, które spełniły wszystkie warunki niniejszym zarządzeniu oraz poniższe warunki:

a)            posiadają średnią ocen, o której mowa w ppkt. 9 nie niższą niż średnia określona komunikatem rektora

b)           złożyły prawidłowo wypełniony Wniosek na studia lub praktykę na wyjazd w terminie wyznaczonym przez PUM,

c)            uzyskały pozytywną weryfikację poziomu znajomości języka obcego wymaganego przez wybraną uczelnię partnerską) lub spełniły jeden z warunków, o których mowa w ppkt. 10,

d)           w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich – ukończyły pierwszy rok studiów.

Wyjazd na praktykę w przypadku studentów i doktorantów nie może kolidować z ukończeniem studiów / kształcenia w terminie określonym w planie studiów.

Osoby, które w ramach Programu realizują wyjazd na studia, mogą w tym samym roku akademickim realizować wyjazd na praktykę pod warunkiem uprzedniego rozliczenia wyjazdu na studia. Niniejszą zasadę stosuje się również wtedy, kiedy najpierw realizowany jest wyjazd na praktykę, a następnie wyjazd na studia.


 

UKK przyznaje osobom zakwalifikowanym punkty według następujących zasad:

a)            średnia ocen, mnożona x 2, (np. średnia w wysokości: 4,25 x 2= 8,50 punktów),

b)           1 pkt za posiadanie osiągnięć naukowych zdobytych w okresie realizowanego stopnia studiów i najpóźniej do ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez PUM na składanie Wniosków na wyjazd, w postaci:

i.             publikacji artykułu naukowego  (indywidualnie lub jako pracy zbiorowej) w czasopiśmie recenzowanym z IF, punktacją MNiSW lub w recenzowanym czasopiśmie bez IF lub z punktacją MNiSW; za opublikowanie pracy uznaje się jej faktyczną datę publikacji w czasopiśmie zgłoszoną do Biblioteki PUM (a nie datę przyjęcia do druku)

ii.            aktywnego udziału w krajowym lub międzynarodowym zjeździe/ konferencji/ sympozjum/ kongresie /olimpiadzie naukowej/ konkursie naukowym sympozjum organizacji studenckich, uczelni medycznych, STN lub towarzystw naukowych /potwierdzonym: plakatem, abstraktem, nagrodą, wyróżnieniem  itp.,

iii.           uzyskania grantu naukowego krajowego lub zagranicznego finansowanego ze źródeł zewnętrznych,

iv.           zdobycia nagrody krajowej lub zagranicznej za dorobek naukowy;

c)            0,75 pkt. za możliwość pogłębienia znajomości języka obcego podczas wyjazdu na studia,

d)           0,75 pkt. za możliwość poznawania nowej kultury i zwyczajów kraju, w którym znajduje się wybrana przez kandydata uczelnia partnerska.

Osoba, która jest obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie ma prawo wyjechać do uczelni w swoim kraju macierzystym, jednakże w procesie rekrutacyjnym, nie bierze się pod uwagę punktów wskazanych w ppkt. 12 lit. c i d. Natomiast w przypadku, gdy język, w którym będzie realizowany wyjazd na studia lub praktykę, jest jej językiem ojczystym, nie bierze się pod uwagę punktów wskazanych w ppkt. 12 lit. c.

 

W przypadku studiów liczba miejsc w danej uczelni partnerskiej jest ograniczona i uzależniona od ustaleń zawartych w umowie zawieranej między PUM a daną uczelnią.

 

UKK w oparciu o przyznaną punktację  ustala listę osób zakwalifikowanych  na wyjazd na studia, składającą się z listy podstawowej oraz listy rezerwowej. Pierwszeństwo wyboru uczelni w danym kraju ma osoba z wyższą liczbą uzyskanych punktów.

Lista podstawowa to lista osób, których wyjazd zostanie objęty dofinansowaniem. W przypadku, gdy limit miejsc na danym kierunku w wybranej uczelni partnerskiej zostanie wykorzystany przez osoby z wyższą liczbą punktów osoba z listy podstawowej może zmienić wybór uczelni partnerskiej w ramach tego samego kraju.

Lista rezerwowa to lista osób, których wyjazd może być dofinansowany jedynie w przypadku powstania rezerwy finansowej oraz pod warunkiem dostępności miejsca na danym kierunku w wybranej uczelni partnerskiej lub w wybranym kraju wyjazdu.

UKK w oparciu o przyznaną punktację  ustala listę osób zakwalifikowanych  na wyjazd na praktykę, składającą się z listy podstawowej oraz listy rezerwowej. Lista podstawowa to lista osób, których wyjazd zostanie objęty dofinansowaniem. Lista rezerwowa to lista osób, których wyjazd może być dofinansowany jedynie w przypadku powstania rezerwy finansowej

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, na studia i praktykę osoby z listy rezerwowej mają możliwość podjęcia decyzji o wyjeździe z tzw. „dofinansowaniem zerowym”, pod warunkiem, że miejsca na poszczególnych uczelniach nie zostaną zajęte przez osoby, które uzyskały wyższą liczbę punktów. Gotowość wyjazdu z dofinansowaniem zerowym należy zgłosić pisemnie do DNiWZ nie później niż w terminie wyznaczonym przez UKK.

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną osobę takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście decydują poniższe kryteria według wskazanej kolejności:

a)            rok i stopień studiów realizowany w trakcie prowadzonej rekrutacji do Programu – pierwszeństwo osób z wyższych lat studiów,

b)           średnia ocen, o której mowa w ppkt. 9,

c)            liczba uzyskanych punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w ppkt. 16 lit. b,

d)           liczba punktów uzyskana w rekrutacji na studia w PUM.

O wynikach rekrutacji DNiWZ informuje poszczególne osoby w drodze wiadomości e-mail na wskazany przez nie we Wniosku na studia lub praktykę adres poczty elektronicznej. Lista podstawowa i rezerwowa z punktacją do wglądu pozostaje w DNiWZ.

 

Uwaga: wyniki rekrutacji na program Erasmus+ będą wysłane indywidualnie na adres meilowy każdego studenta podany w formularzu aplikacyjnym po spotkaniu Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Zarządzenie dotyczące wyjazdów 2024

Komunikat średnia ocen 2024

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886