Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicąRozwiń treść

Nostryfikacja dyplomu to postępowanie mające na celu uznanie dyplomu uzyskanego za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu. Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prowadzi się nostryfikacje dyplomów dla kierunków:

 • dietetyka kliniczna,
 • fizjoterapia,
 • kosmetologia,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • psychologia zdrowia.
 1. wniosek o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów,
 2. dyplom ukończenia studiów,
 3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów,
 4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia,
 5. informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt 2,
 6. dokument potwierdzający zmianę nazwiska

1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą, w dowolnym terminie, składa w/w dokumenty osobiście lub przesyła pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM
ul. Żołnierska 48, pokój 10 A
71-210 Szczecin

2. Zgodnie z § 5 Zarządzenia Nr 36/2023 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad
    przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą, za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobierana
    jest opłata w wysokości 3.605 zł, przy czym:

 • Część opłaty w wysokości 2.925 zł uiszczana jest w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1,
 • Część opłaty w wysokości 680 zł ponoszona jest na zasadach określonych w ust. 2–6,
 • Wnioskodawca jest zwolniony z opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli w toku postępowania nostryfikacyjnego nie będzie potrzeby złożenia przez Wnioskodawcę egzaminów, o których mowa w § 8 ust. 1,
 • Wnioskodawca może zostać zwolniony z części opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli jest to uzasadnione liczbą i charakterem egzaminów, o których mowa
  w § 8 ust. 1,
 • Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, następuje w drodze postanowienia.
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Żołnierska 48, pokój 10A
71-210 Szczecin
dr n. med. Agnieszka Popadowska
specjalista w administracji
tel.91 48 00 992
agnieszka.popadowska@pum.edu.pl
mgr Bożena Haraszczuk
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 969
bozena.haraszczuk@pum.edu.pl
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886