Zakład Fizyki Medycznej PUM (studenci)


Logo projektu:

Zakład Fizyki Medycznej PUM (studenci)

Nr umowy:


Okres realizacji:


Wartość projektu:


Kierownik projektu:


Koordynacja administracyjna:


Streszczenie projektu:

 

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH ZAKŁADU FIZYKI MEDYCZNEJ

na rok akademicki 2022/2023
w ramach projektu ”Integration- Zintegrowany rozwój  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00

 

 

VI/  Wykład profesora wizytującego prof. Tamar Sanikidze (Gruzja) 

 

Wykłady w języku angielskim. BIOFIZYKA

Znajomość podstaw biofizyki pozwoli studentom na lepsze zrozumienie przedmiotu, który na regularnych zajęciach

przedstawiany jest w formie zarówno praktycznych ćwiczeń, jak i zagadnień już ściśle powiązanych z oddziaływaniem

praw fizycznych na organizm człowieka.

Grupa docelowa: studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,  30 osób

Termin rekrutacji: II edycja - 03.11.2022 - 30.11.2022 r.

Termin okres realizacji zajęć: II edycja - 05.12.2022- 09.12.2022 r.

Formularz rekrutacyjny

 

V/ Rozszerzenie zajęć „Biofizyka” - III Edycja

Celem jest rozbudowa zajęć regularnych o elementy związane ze stos.tomografu NMR oraz stworzenie wirtualnych

ćwiczeń w ramach oprogramowania WOPSymulator. Pozwoli to na zapoznanie się studentów z teorią i praktyką

działania tomografii rezonansu magnetycznego. Jedna z podstawowych obecnie metod diagnostycznych opiera

się o fizykę kwantową, która w przeciwieństwie do fizyki klasycznej jest "mało intuicyjna".

Liczba godzin zajęć nie zmieni się w stosunku do programu kształcenia.
Grupa docelowa : studenci wszystkich kierunków, edycja 300 studentów
Przewidywany okres rekrutacji: październik/listopad 2021 r.
Przewidywany okres realizacji usług: XI /2021 r.
Formularz uczestnictwa:

Formularz rekrutacyjny 

Czy wglądu:

Wolność danych danych osobowych Oświadczenie po stronie
RODO Ankieta ewaluacja

IV/ Fakultet dodatkowy „Spektroskopia w bliskiej podczernieni” 


Poznańskie warstwy badawcze:
1. Optyka, prawa i pojęcia, zjawiska
2. Absorpcja - struktura charakteryzująca się absorpcją, prawo Lamberta-Beera
3. Podstawy badań spektroskopii
4. Spektroskopia w badaniach optycznych (fNIRS) - metoda badania mózgu.
5. Kliniczne zastosowywanie fNIRS.
Grupa docelowa: studenci wszystkich kierunków, Edycja 30 studentów
Przewidowany okres rekrutacji: X-XI/2021
Przewidywany okres realizacji funkcji: III-VI 2022 r.
Kryteria uczestnictwa:  Formularz rekrutacyjny

 

 

III/ Wykład profesora wizytującego prof. Tamar Sanikidze (Gruzja) - platforma Moodle

Wykłady w języku angielskim. BIOFIZYKA

Grupa docelowa: szyby kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego,  

rekrutacji: I edycja - 28.01.2022 - 04.02.2022 r.

Przewidywany okres realizacji czynności: I edycja - 07.02.2022- 18.02.2022 r.

Formularz rekrutacyjny

 

 

II/ Dodatkowe zadania w formie projektowej – Biofizyka

Realizacja zadań prakt. dla studentów z udziałem pracowników Zakładu Fizyki Medycznej PUM. Zadanie będzie

polegało na utworzeniu zespołu badawczego spektroskopii w bliskiej podczerwieni, składającego się z pracowników

naukowo - dydakt. oraz studentów. W wyniku prac zespołu, nastąpi przygotowanie publikacji naukowych w czasopismach

z IF z autorstwem studentów. Wyjazd realizowany będzie dla studentów aktywnie uczestniczących w pracach
Zakładu, np. ze Studenckiego Koła Naukowego. Zajęcia przyjmą formę zadań praktycznych realizowanych w formie

projektowej w zakresie użytkowania aparatury, akwizycji danych oraz analizy statyst.j i opracowania otrzymanych danych,

zastos. klinicznych fNIRS.
Grupa docelowa : aktywni studenci koła naukowe          
Przewidywany okres rekrutacji: IX/
20 Przewidywany okres realizacji zajęć 21 Przewidywany okres realizacji: od IX/20 r.
Kryteria uczestnictwa: Formularz rekrutacyjny

 

I/ Fakultet dodatkowy „Druk 3 D w zastosowaniach medycznych” - IV Edycja

Realizacja programu w ramach fakultetu dodatkowego:
1. Podstawy teoretyczne oraz druku 3D
2. Podstawy projektowania druku 3D
3. Przygotowanie wydruku 3
Grupa docelowa: studia kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, biotechnologia, farmacja,
Edycja 10 studentów
Przewidywany okres rekrutacji: luty -marzec 2022, lista uczniów do potwierdzania
Przewidywany okres realizacji usług: marzec 2022 r.
Kryteria uczestnictwa: Ogłoszenie
Formularz rekrutacyjny

Do wglądu:
Umowa 3D_studenci
zakres danych 3D Studenci
Oświadczenie 3D Studenci
Poświadczenie danych osobowych 3D Studenci 
ankieta 3D Studenci

Ćwiczenia (stacjonarnie) – Zakład Fizyki Medycznej PUM, ul. Ku Słońcu 13, Szczecin.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886