Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osb niepełnosprawnych


Logo projektu:

Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osb niepełnosprawnych

Nr umowy:

POWR.03.05.00-00-A066/20


Okres realizacji:

01.01.2021-31.10.2023


Wartość projektu:

4 998 581,63 zł


Kierownik projektu:

prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Iwona Rotter


Koordynacja administracyjna:

mgr Danuta Szewczyk tel. 91 4800 719, mgr Marcin Wroniecki tel. 91 4800 718


Streszczenie projektu:

Projekt pn. „Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych”, nr umowy POWR.03.05.00-00-A066/20

dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym realizowany  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie skierowane zostanie na następujące działania:

1. Dostosowanie struktury organizacyjnej PUM na potrzeby Osób Niepełnosprawnych) – powstanie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych,
2.    Likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych i informacyjnych, w tym: zbudowanie podjazdów dla Osób Niepełnosprawnych, windy; dostosowanie serwisu www PUM do aktualnego standardu WCAG2.1 na poziomie AA; zakup narzędzi informatycznych: serwer, oprogramowania, system operacyjny do serwera, protokół komunikacyjny, defibrylatory, sprzęt dla wypożyczalni dla Osób Niepełnosprawnych, stanowiska dla niepełnosprawnych, komputery.
3.    Poprawę dostępności technologii wspierających edukację.
4.    Opracowanie procedur dostępności - opracowane procedury postępowania w obszarze dydaktyki, kształcenia, rekrutacji, zatrudnienia, podnoszenia jakości kształcenia na potrzeby  Osób Niepełnosprawnych.
5.    Wsparcie edukacyjne w zakresie niwelowania barier, poprzez zatrudnienie asystentów edukacyjnych.
6.    Szkolenia podnoszące  świadomość pracowników PUM ( szkolenia dla Kadry Zarządzającej, Administracyjnej i Dydaktycznej)

Zakres prac w projekcie podzielony jest na dwie ścieżki: MINI i MIDI.
Ścieżka MINI obejmuje zadania związane z poprawą architektury oraz dostosowanie procedur do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej PUM.

Po zrealizowaniu tej ścieżki i jej zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą (NCBiR ), PUM przystąpi do kolejnego etapu realizacji projektu tj. do ścieżki MIDI, która przewiduje realizację powyższych zadań, ale na dużo większą skalę. Przeprowadzone zostaną  
prace budowlane, zakup sprzętu komputerowego i dostosowanie systemów informatycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pod nadzorem Instytucji Pośredniczącej - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 

AKTUALNOŚCI


30.10.2023 r.

Zakończono instalację i uruchomiono kioski multimedialne w 11 budynkach PUM

27.07.2023 r.

Nastąpiło uruchomienie windy w budynku Rektoratu PUM.

30.06.2023 r.

Zakończono została budowa zewnętrzego podnośnika w Zakładzie Patomorfologii

16.03.2023 r.

Informujemy, że zakończone zostały modyfokacje zwiazane z wdrożeniem modyfikacji do systemu Wirtualny Dziekanat

10.01.2023 r.

Biuro projektu ogłasza rekrutację do szkoleń związanych z upowszecheniem wiedzy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, kurs języka migowego, szkolenie Java oraz szkolenie RTZ

07.11.2022 r.

Rozpoczęto dostawy komputerów i mebli do jednostek aby poprawic dostępność Uczelni w specjalistyczne stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami

22.09.2022 r.

BON ogłasza nabór wniosków dla osób z niepełnosprawnościami, które chciałyby dostosować sowoje stanowisko pracy

31.12.2021 r.

Zakończono prace nad dostosowaniem serwisu www PUM do standardu WCAG2.1 na poziomie AA

04.11.2021 r.

Zakończono prace remontowo-modernizacyjne w budynku Rektoratu i uruchomiono Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

21.10.2021 r.

Przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toaletę na parterze w budynku Rektoratu

01.10.2021 r.

Zakończono prace i uruchomiono platformę przyschodową dla osób z niepełnosprawnościami od strony ul. Podgórnej

18.08.2021 r.

Poszukiwani asystenci dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

07.05.2023 r.

Rekrutacja do kursu "Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim

02.04.2021 r.

Rekrutacja do kursu "Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością - zasady tworzenia warunków kształcenia (szkolenie dla władz i administracji)"

08.03.2021 r.

Rekrutacja do kursu "Status asystenta dydaktycznego dla osoby z niepełnosprawnością w uczelni"


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886