Serce kobiety - transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER Rytmia


Logo projektu:

Serce kobiety - transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER Rytmia

Nr umowy:

INT166


Okres realizacji:

02.01.2020 - 31.12.2022


Wartość projektu:

475.897,25 EUR


Kierownik projektu:

dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska


Koordynacja administracyjna:

mgr Łucja Górnik


Streszczenie projektu:

Serce kobiety - transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER Rytmia / Das Frauenherz - eine grenzüberschreitende Zwei-Zentren-Forschungsstudie über Herzrhythmusstörungen bei Frauen POL-GER Rytmia - INT166

 

 

PARTNERZY PROJEKTU / PROJEKTPARTNER

Lider projektu LP_1 - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - 210.975,80 EUR
Partner projektu PP_2 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie - 28.798,08 EUR
Partner projektu PP_3 - Universitätsmedizin Greifswald - 236.123,37 EUR 

OPIS PROJEKTU / PROJEKTBESCHREIBUNG

Celem głównym projektu jest umocnienie i rozbudowa transgranicznej polsko-niemieckiej współpracy instytucji w dziedzinie innowacyjnej, unikalnej w skali europejskiej wczesnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca u kobiet. Realizacja projektu pozwoli wyrównać szanse kobiet, u których częściej występuje arytmia. Dotychczasowe badania obejmowały głównie mężczyzn. Przebadanie 1000 kobiet z wykorzystaniem kamizelki i długoterminowego rejestratora EKG pomoże określić częstości występowania zaburzeń rytmu i ich typów, określi skuteczność leczenia. Uzyskane wyniki pozwolą zmodyfikować drogę diagnostyczną i terapeutyczną pacjentek skracając ją oraz ocenią przydatność innowacyjnego rejestratora. Przy potwierdzeniu jego przydatności pozwolą rozpowszechnić jego zastosowanie. Pozwoli to przybliżyć problem arytmii u kobiet i rozwiązać go potwierdzając, że jest problemem europejskim. Skrócenie czasu diagnostyki pozwoli na wcześniejsze leczenie zapobiegając w wielu przypadkach powikłaniom ze strony układu sercowo-naczyniowego. Na podstawie wyników badań zostanie opracowana i opublikowana wspólna publikacja naukowa. W ramach projektu zorganizowane zostaną także dwie konferencje naukowe i wzajemne staże kliniczne.

Hauptziel des Projekts ist die Stärkung und Ausweitung der grenzüberschreitenden deutsch-polnischen institutionellen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der innovativen, europaweit einzigartigen Früherkennung und Behandlung von Herzrhythmusstörungen bei Frauen. Die Durchführung des Projekts wird dazu beitragen, dass Frauen, die häufiger von Herzrhythmusstörungen betroffen sind, gleichberechtigt behandelt werden. Bislang hat die Forschung vor allem Männer einbezogen.
Die Untersuchung von 1.000 Frauen mit Hilfe einer Weste und eines Langzeit-EKG-Schreibers wird dazu beitragen, die Prävalenz von Herzrhythmusstörungen und deren Arten zu ermitteln und die Wirksamkeit der Behandlung zu bestimmen. Die erzielten Ergebnisse werden es ermöglichen, den diagnostischen und therapeutischen Weg für die Patienten zu modifizieren und zu verkürzen, und sie werden die Nützlichkeit des innovativen Rekorders bewerten. Wenn sich ihr Nutzen bestätigt, wird sie ihre Verbreitung ermöglichen. Dies wird dazu beitragen, das Problem der Herzrhythmusstörungen bei Frauen der Öffentlichkeit näher zu bringen und es zu lösen, was bestätigt, dass es sich um ein europäisches Problem handelt. Die Verkürzung der Diagnosezeit ermöglicht eine frühere Behandlung, wodurch in vielen Fällen kardiovaskuläre Komplikationen verhindert werden können. Auf der Grundlage der Forschungsergebnisse wird eine gemeinsame wissenschaftliche Publikation erarbeitet und veröffentlicht.
Im Rahmen des Projekts werden auch zwei wissenschaftliche Konferenzen und gegenseitige klinische Praktika organisiert.

 

Program Współpracy Interreg V A

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Kooperationsprogramm Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886