Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii - INT113


Logo projektu:

Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii - INT113

Nr umowy:

INT113


Okres realizacji:

01.07.2019 – 31.03.2023


Wartość projektu:

2 473 895,45 € , w tym środki dla PUM 433 969,02 € , wkład własny 65 095,36 €


Kierownik projektu:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński


Koordynacja administracyjna:

mgr Paweł Stasierowski tel. 91 480 07 89 Dział Funduszy Zewnętrznych (rozliczenia)


Streszczenie projektu:

CEL GŁÓWNY PROJEKTU / PROJEKTHAUPTZIEL

Stworzenie Centrum Onkologii  i Hematologii Dziecięcej,  połączenie za pomocą wspólnej platformy softwarowej polskich i niemieckich wyspecjalizowanych ośrodków w zakresie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej / Das Hauptziel des Projekts ist es, ein Zentrum für Onkologie und Hämatologie für Kinder zu schaffen und polnische und deutsche Fachzentren auf dem Gebiet der Pädiatrie, Onkologie und pädiatrischen Hämatologie über eine gemeinsame Softwareplattform miteinander zu verbinden.

WYZWANIA / HERAUSFORDERUNGEN

 • optymalizacja opieki nad ciężko chorymi na nowotwory dziećmi w Euroregionie Pomerania / optimierung der Pflege schwer krebskranker Kinder in der Euroregion Pomerania,
 • regularne, comiesięczne konsultacje polsko-niemieckie lekarzy specjalistów z dziedziny pediatrii,  onkologii i hematologii dziecięcej / reguläre, allmonatliche deutsch-polnische Konsultationen der Fachärzte auf dem Gebiet der Pädiatrie, Onkologie und pädiatrischen Hämatologie,
 • telekonsultacje obejmujące kontakt z pacjentem / telekonsultationen, zu denen Kontakt mit dem Patienten gehört,
 • wspólne kształcenie i doskonalenie zawodowe lekarzy i personelu medycznego za pomocą e-learningu / gemeinsame berufliche Aus- und Fortbildung von Ärzten und medizinischem Personal mit E -Learning,

ZADANIA DLA PUM / AUFGABEN FÜR PUM

 • Organizacja seminariów dla studentów (90 min. wykładu, 180 min. ćwiczeń) - co tydzień dla studentów wszystkich instytucji partnerskich, w części praktycznej wykorzystane zostaną elementy telemedycyny /  organisation von Seminaren für Studenten (90 Min. Vorlesung, 180 Min. Übungen) – jede Woche für Studenten von allen Partnereinrichtungen, im praktischen Teil werden Elemente der Telemedizin eingesetzt,
 • Organizacja szkoleń doskonalenia zawodowego dla lekarzy zatrudnionych w ośrodkach partnerów –  30 lekarzy, szkolenia raz w tygodniu, przez 6 m-cy) / organisation der Schulungen im Bereich der beruflichen Fortbildung für Ärzte, die in Partnerzentren beschäftigt sind  – 30 Ärzte, Schulungen einmal in der Woche, 6 Monate lang),
 • Organizacja szkoleń dla pielęgniarek/pielęgniarzy pediatrycznych w zakresie onkologii dziecięcej i telemedycyny (4 szkolenia w okresie realizacji projektu dla 20 osób) / organisation der Schulungen für Kinderkrankenpfleger/-schwestern im Bereich der Kinderonkologie und Telemedizin (4 Schulungen während der Projektlaufzeit für 20 Personen),
 • Wdrożenie w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod dydaktycznych: videokonferencje z udziałem światowej sławy specjalistów, teletransmisje obrazu z sal operacyjnych, spotkań z pacjentami / einführung von modernen didaktischen Methoden in den didaktischen Prozess: Videokonferenzen mit der Beteiligung von weltberühmten Spezialisten, Bildfernübertragungen aus den OP-Sälen, Treffen mit Patienten,
 • Organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce związanej z projektem /  Organisation einer internationalen Konferenz mit einer mit dem Projekt verbundenen Thematik,

Udział w opracowaniu programów nauczania (curricula) dla określonych grup docelowych: studentów medycyny, lekarzy specjalistów, personelu medycznego / beteiligung an der Ausarbeitung von Lehrprogrammen (Curricula) für bestimmte Zielgruppen: Medizinstudenten, Fachärzte, medizinisches Personal,

PARTNERZY PROJEKTU / PROJEKTPARTNER

 • Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie – Lider / Universitätsmedizin Greifswald – Leader
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie / Die Pommersche Medizinische Universität in Stettin
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie / Das Universitätsklinikum Nr. 1 der Pommerschen Medizinischen Universität Stettin (SPSK 1  PUM)
 • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum / Der Jagiellonischen Universität Krakau (UJ) – Collegium Medicum

DZIAŁANIA PROMOCYJNE / WERBEMASSNAHMEN


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886