lub


Filtruj status badań: | | | | |

Obszar / wskazanie: Reumatologia / Toczeń rumieniowaty układowy /

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, dwuetapowe badanie z grupą kontrolną otrzymującą placebo mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa telitaciceptu w porównaniu z placebo u pacjentów z aktywną postacią tocznia rumieniowatego układowego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego


Protokół: RemeGen RC18G001

Wiek: 18 - 70 lat

Szpital: SPSK1

Status: oczekuje na aktywację

Obszar / wskazanie: Reumatologia / Toczeń rumieniowaty układowy /

Badanie fazy 3, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa deukrawacytynibu u uczestników z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym (SLE) (POETYK SLE-2)


Protokół: IM011-247 Poetyk

Wiek: 18 - 75 lat

Szpital: SPSK1

Status: oczekuje na aktywację

Obszar / wskazanie: Kardiochirurgia / Przewlekła choroba nerek /

ARTEMIS: Ravulizumab do ochrony pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN), wywołaną operacją na sercu, związaną z ostrym uszkodzeniem nerek (CSA-AKI) oraz pojawiającymi się w następstwie poważnymi niepożądanymi zdarzeniami nerek (MAKE): wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy 3


Protokół: ALXN1210-CSA-AKI-318 (ARTEMIS) D928DC00001 (ASTRA ZENECA NUMBER)

Wiek: 18+

Szpital: SPSK2

Status: oczekuje na aktywację

Obszar / wskazanie: Neurologia / Udar /

Badanie rejestrowe, mające na celu ocenę aktualnych praktyk, bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu Cerebrolysin w leczeniu pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi deficytami neurologicznymi po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu


Protokół: EVER-AT-0717 (CREGS-2)

Wiek: <65 – ≥65 lat

Szpital: SPSK1

Status: oczekuje na aktywację

Obszar / wskazanie: Hematologia / Onkologia dziecięca / Ostra białaczka szpikowa /

Międzynarodowe wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne dotyczące leczenia ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży - AIEOP-BFM-AML 2020


Protokół: AIEOP-BFM-AML 2020

Wiek: +1 miesiąc do 18 lat

Szpital: SPSK1

Status: oczekuje na aktywację

Obszar / wskazanie: Hematologia / Onkologia dziecięca / Białaczka szpikowa /

Badanie kliniczne III fazy z CPX-351 w leczeniu białaczki szpikowej u dzieci z zespołem Downa 2018”, skrócona nazwa - ML-DS 2018


Protokół: ML-DS 2018

Wiek: +6 mc - 6 lat (zespół Downa)

Szpital: SPSK1

Status: oczekuje na aktywację

Obszar / wskazanie: Chirurgia naczyniowa / Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego aorty /

Badanie kliniczne po wprowadzeniu do obrotu, przeprowadzane wśród pacjentów z tętniakiem odcinka piersiowo-brzusznego aorty, leczonych za pomocą wyrobu medycznego E-nside TAAA Multibranch Stent Graft System


Protokół: INNER-B

Wiek: 18+

Szpital: SPSK2

Status: oczekuje na aktywację

Obszar / wskazanie: Neurologia / Udar, TIA /

Wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby i sterowane zdarzeniami, badanie fazy III doustnego inhibitora FXIa BAY 2433334 (asundeksian) w zapobieganiu udarowi niedokrwiennemu u uczestników płci męskiej i żeńskiej w wieku 18 lat lub więcej, po przebytym ostrym udarze niedokrwiennym innym niż sercowozatorowy lub TIA wysokiego ryzyka


Protokół: 20604

Wiek: 18+

Szpital: SPSK1

Status: trwa rekrutacja

Obszar / wskazanie: Hematologia / Chłoniak z komórek płaszcza /

Randomizowane, otwarte, zintegrowane badanie faz 2 i 3 porównujące leczenie w schemacie Ibrutynib z rytuksymabem do leczenia w schemacie lenalidomid z rytuksymabem lub bortezomib z rytuksymabem u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza


Protokół: 54179060MCL3004

Wiek: 18+

Szpital: SPSK1

Status: zamknięte

Obszar / wskazanie: Reumatologia / Miopatia /

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w dwóch grupach równoległych, badanie fazy II/III, prowadzone bez przerw między fazami, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa, tolerancji, farmakodynamiki, farmakokinetyki oraz immunogenności podawanego podskórnie efgartigimodu PH20 u uczestników w wieku 18 lat i starszych z czynną idiopatyczną miopatią zapalną


Protokół: ARGX-113-2007

Wiek: 18+

Szpital: SPSK1

Status: trwa rekrutacja

Obszar / wskazanie: Położnictwo / Niezgodność czynnika Rh /

Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy III prowadzone bez udziału grupy kontrolnej w celu oceny skuteczności, farmakokinetyki i bezpieczeństwa leku IMMUNORHO w zapobieganiu izoimmunizacji Rh(D) u ciężarnych kobiet, u których nie występuje czynnik Rh(D), ale jest on obecny u płodu


Protokół: KB065

Wiek: 18+

Szpital: SPSK1 Police

Status: nabór zakończony

Obszar / wskazanie: Pediatria / Niedobór hormonu wzrostu /

Wieloośrodkowe ,prowadzone metodą otwartej próby badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pojedynczej dawki octanu mecymoreliny w wysokości 1,0 mg/kg jako testu stymulacji hormonu wzrostu (GHST) u dzieci z podejrzeniem niedoboru hormonu wzrostu (GHD)- badanie DETECT


Protokół: AEZS-130-P02

Wiek: od 2 do 18 lat

Szpital: SPSK1

Status: trwa rekrutacja

Obszar / wskazanie: Kardiologia / Nadciśnienie płucne /

Prospektywne, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, aktywnie kontrolowane, podwójnie maskowane, sterowane zdarzeniami, adaptacyjne badanie kliniczne fazy III, prowadzone w grupach równoległych z zastosowaniem modelu sekwencyjnego, mające na celu porównanie skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leczenia Macitentanem 75mg w porównaniu z Macitentanem 10mg u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH), po którym następuje okres leczenia metodą otwartej próby z zastosowaniem terapii Macitentanem 75mg


Protokół: AC-055-315

Wiek: 18+

Szpital: SPSK2

Status: trwa rekrutacja


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886