Dla badaczy


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM oferuje badaczom wsparcie w zakresie planowania, koordynacji, zarządzania i rozliczania badań klinicznych, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych.

CWBK PUM bierze udział w procesie pozyskiwania nowych badań, aktywnie poszukuje sponsorów i partnerów badań, przeprowadza wstępny proces wykonalności badania (feasibility), a następnie planuje, uruchamia i wspiera ich realizację. Dba o standaryzację procesów oraz wdrażanie procedur jakościowych. Zajmuje się także zarządzaniem, rozliczaniem, nadzorem i koordynacją badań, prowadzi również doradztwo naukowe w ramach zadania. Centrum nadzoruje także repozytorium dokumentów (certyfikaty sprzętowe, CV zespołów badawczych, inne dokumenty).

CWBK PUM pełni również funkcję punktu kontaktowego dla partnerów i kontrahentów oraz koordynuje procesy wewnątrz Konsorcjum.

Badaczy zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu (Kontakt).

 

Badania kliniczne - szkolenie online dla lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ

 

Agencja Badań Medycznych zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu związanym z podniesieniem kompetencji lekarzy, lekarzy dentystów, pielegniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

TERMIN: 17.03.2023 r.  

GODZINA: 17:30-20:30

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej (on-line).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/28k25,Projekt-POWER-szkolenie-online-dla-lekarzy-pielegniarek-i-poloznych-POZ.html

 

 

 


BAZA WIEDZY


Akty prawa unijnego:


Akty prawa polskiego:


Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstało w ramach  projektu finansowanego z budżetu Państwa ze środków od Agencji Badań Medycznych (ABM/2021/4). CWBK PUM stało się pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – lider projektu,
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886