Formularz przeszukiwania zasobów
  • Lista A-Z

Polityka Otwartości na PUM


Polityka otwartości jest dokumentem zawierającym wytyczne i rekomendacje dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni oraz innych osób, z którymi uczelnia podpisała umowy przewidujące jej zastosowanie, dotyczące publikowania w otwartym dostępie.

26 września 2018 r. Senat PUM podjął uchwałę nr 113/2018 zatwierdzającą „Politykę otwartości Polskiej Platformy Medycznej”. Wypracowanie i przyjęcie jednolitego tekstu polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych było jednym z zadań i kamieni milowych realizowanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie projektu pn.: Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

W myśl „Polityki otwartości Polskiej Platformy Medycznej” autorzy powinni dążyć do zapewnienia otwartego dostępu do swoich publikacji i danych badawczych poprzez zdeponowanie ich elektronicznej postaci w repozytorium instytucjonalnym i publiczne ich udostępnienie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Dokument jest jednolity dla wszystkich partnerów projektu (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi) i wypracowane w nim rekomendacje odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionym w „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” oraz zaleceniom Komisji Europejskiej.

Publikacje (np. artykuły naukowe, monografie, rozdziały)

Zgodnie z polityką otwartości działającą na PUM autorzy powinni w szczególności dokonać uprzedniego uzgodnienia, zarówno z wydawcami, jak i współtwórcami publikacji, udzielania do tych prac licencji niewyłącznych, które nie zawierają postanowień ograniczających lub wyłączających możliwość otwartego do nich dostępu.

Realizacją tego założenia będzie np. opublikowanie artykułu w czasopiśmie na jednej z licencji Creative Commons.

Dane badawcze

Zgodnie z polityką otwartości działającą na PUM twórcy danych badawczych powinni dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich w szczególności poprzez:

  1. opracowanie planu zarządzania danymi badawczymi oraz, w razie konieczności, jego aktualizację,
  2. zdeponowanie danych badawczych w repozytorium lokalnym oraz, jeśli jest to możliwe, ich udostępnienie,
  3. zapewnienie rzetelności, identyfikowalności, dostępności oraz użyteczności danych badawczych poza pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane.

Więcej informacji na temat zarządzania, archiwizacji i udostepniania danych badawczych można znaleźć na stronie:  https://www.pum.edu.pl/uniwersytet/uczelnia/biblioteka/dane_badawcze/


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886