Formularz przeszukiwania zasobów
Przeszukaj zasoby
  • Lista A-Z

Polityka Otwartości na PUM


Na PUM wdrażona jest polityka otwartości w ramach realizowanego projektu pn.: Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

26 września 2018 r. Senat PUM podjął uchwałę nr 113/2018 zatwierdzającą „Politykę otwartości Polskiej Platformy Medycznej”. Wypracowanie i przyjęcie jednolitego tekstu polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych było jednym z zadań i kamieni milowych realizowanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.” Szczegółowe zasady deponowania prac w Repozytorium PUM określa Regulamin Repozytorium PPM PUM.

Polityka otwartości jest dokumentem zawierającym wytyczne i rekomendacje dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni oraz innych osób, z którymi uczelnia podpisała umowy przewidujące jej zastosowanie, dotyczące publikowania w otwartym dostępie. W myśl „Polityki otwartości Polskiej Platformy Medycznej” autorzy powinni dążyć do zapewnienia otwartego dostępu do swoich publikacji i danych badawczych poprzez zdeponowanie ich elektronicznej postaci w powstającym w ramach projektu repozytorium instytucjonalnym i publiczne ich udostępnienie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Autorzy powinni w szczególności dokonać uprzedniego uzgodnienia, zarówno z wydawcami, jak i współtwórcami publikacji, udzielania do tych prac licencji niewyłącznych, które nie zawierają postanowień ograniczających lub wyłączających możliwość otwartego do nich dostępu.

W przypadku danych badawczych ich twórcy powinni dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich w szczególności poprzez:

  1. opracowanie planu zarządzania danymi badawczymi określającego zasady zarządzania danymi w trakcie i po zakończeniu badań, precyzującego rodzaje danych zbieranych, przetwarzanych lub wytwarzanych w trakcie badań, określającego stosowane w odniesieniu do danych metodologie i standardy, a także zasady udostępniania danych i ich długoterminową archiwizację;
  2. aktualizację planu zarządzania danymi badawczymi w trakcie trwania badań, o ile zachodzi taka konieczność;
  3. zdeponowanie danych badawczych w repozytorium lokalnym;
  4. jeśli to możliwe, publiczne udostępnienie danych badawczych zdeponowanych w Repozytorium Lokalnym PPM tak, aby każdy miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym bez ograniczeń prawnych, wraz z udzieleniem licencji na warunkach przyjętych przez Repozytorium Lokalne;
  5. zapewnienia, aby Dane Badawcze były rzetelne, identyfikowalne, dostępne, nadające się do przeprowadzenia badań oraz użyteczne poza pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane.

Treść polityki otwartości była konsultowana i uzgodniona przez wszystkich ośmiu partnerów projektu, którymi są: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lider projektu), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Dokument jest jednolity dla wszystkich partnerów projektu i wypracowane w nim rekomendacje odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawionym w „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” oraz zaleceniom Komisji Europejskiej.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886