Postępowania doktorskie - Studia Doktoranckie


W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed r. a. 2019/2020 postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów (wzór wniosku) wraz z załącznikami:

1. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała

2. założenia do projektu badawczego (wzór założeń)

 

Następnie kandydat po uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji  na poziomie 8PRK (na ostatnim semestrze studiów doktoranckich) składa w Dziekanacie:

1) zaświadczenie o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji  na poziomie 8PRK  (wydaje studium doktoranckie),

2) rozprawę doktorską – 1 egzemplarz zbindowany i dwustronnie drukowany + wersja elektroniczna (pendrive lub płyta CD)* najpóźniej 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Naukowej.

Rozprawa musi zawierać streszczenie w języku polskim i języku angielskim.
Streszczenie w osobnym pliku należy także przesłać na adres: monika.skierczynska@pum.edu.pl

3) podpisany raport z weryfikacji rozprawy w systemie JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) wykonany przez promotora wraz z pozytywną opinią promotora (wzór opinii promotora)

4)  w przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej kandydat przedstawia oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

5) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego lub protokół egzaminu - zgodnie z przepisami należy potwierdzić efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego poprzez złożenie certyfikatu zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia MNiSW (wykaz certyfikatów) lub zdać egzamin z języka obcego w SPNJO (zgodnie z Uchwałą Senatu PUM znajomość języka obcego należy potwierdzić w terminie nie późniejszym niż dopuszczenie do obrony rozprawy);

6.  wykaz prac naukowych, w tym co najmniej:

- jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy,

lub
- jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii, wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

W przypadku gdy powyższe publikacje są publikacjami wieloautorskimi kandydat przedstawia wydruk z biblioteki szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej, poświadczającej autorstwo prac lub składa oświadczenia o wkładzie w powstanie publikacji swoje i współautorów.

Informacje dodatkowe:
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także: artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.


* Po pozytywnej weryfikacji w/w dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną należy dostarczyć do Dziekanatu 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej jednostronnie drukowane w twardej oprawie.

 

WZÓR strony tytułowej rozprawy doktorskiej

 

Etapy postępowania doktorskiego:

  • Złożenie wniosku o wszczęcie i wyznaczenie promotora/promotorów wraz z załącznikami.
  • Po uzyskaniu zaświadczenia o weryfikacji na poziomie PRK 8 złożenie rozprawy doktorskiej z załącznikami w Dziekanacie.
  • Weryfikacja złożonych dokumentów o wszczęcie postępowania doktorskiego przez Komisję Weryfikacyjną.
  • Po pozytywnej opinii Komisji Weryfikacyjnej złożenie 4 oprawionych egzemplarzy rozprawy doktorskiej.
  • Wyznaczenie 3 recenzentów i Komisji doktorskiej przez Radę Naukową.
  • Złożenie protokołu egzaminu lub certyfikatu celem potwierdzenia efektów uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie B2 w terminie nie późniejszym niż dopuszczenie do publicznej obrony.
  • Dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej obrony przez Radę Naukową - w przypadku co najmniej 2 pozytywnych recenzji.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.
  • Nadanie stopnia doktora na posiedzeniu Rady Naukowej.
  • Uroczyste wręczenie dyplomu doktora.

 

Rozprawa doktorska oparta na cyklu publikacji - zasady


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886