Postępowania doktorskie - tryb stacjonarny Szkoła Doktorska


Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2 ustawy.

1. Wniosek o wszczęcie postępowania kandydat składa do Przewodniczącej Rady Naukowej  (wzór wniosku o wszczęcie)

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania kandydat załącza:

a) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała oraz kopię suplementu do dyplomu,

b) zaświadczenie ze szkoły doktorskiej o uzyskaniu przez kandydata efektów uczenia się na poziomie 8 PRK

c) rozprawę doktorską opatrzoną pieczęcią szkoły doktorskiej (1 egz. zbindowany dwustronnie drukowany) + wersja elektroniczna (pendrive lub płyta CD)*,

Rozprawa musi zawierać streszczenie w języku polskim i języku angielskim.
Streszczenie w osobnym pliku należy także przesłać na adres: monika.skierczynska@pum.edu.pl

d) pozytywną opinię promotora szkoły doktorskiej wzór opinii,

e) podpisany raport z weryfikacji rozprawy w systemie JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) wykonany przez promotora,

f) podpisany wykaz prac naukowych, w tym co najmniej:

a) jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy,
lub
b) jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii, wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Składając wykaz prac naukowych będących publikacjami wieloautorskimi kandydat przedstawia wydruk z biblioteki szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej, poświadczający autorstwo prac.

3. W przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych nie poświadcza znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 kandydat zobowiązany jest dołączyć do wniosku kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego na tym poziomie. wykaz certyfikatów

* Po pozytywnej weryfikacji w/w dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną należy dostarczyć do Dziekanatu 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej jednostronnie drukowane w twardej oprawie.

 

WZÓR  strony tytułowej rozprawy doktorskiej

 

Etapy postępowania doktorskiego w trybie stacjonarnym:

1. Złożenie w Dziekanacie wniosku o wszczęcie postępowania doktorskiego wraz z załącznikami.

2. Weryfikacja złożonych dokumentów o wszczęcie postępowania doktorskiego przez Komisję Weryfikacyjną.

3. Po pozytywnej weryfikacji złożenie przez kandydata 4 egzemplarzy rozprawy doktorskiej (jednostronnie drukowanych i oprawionych w twardej oprawie).

4. Wyznaczenie 3 recenzentów i Komisji Doktorskiej przez Radę Naukową.

5. Dopuszczenie do obrony przez Radę Naukową - w przypadku co najmniej 2 pozytywnych recenzji.

6. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

7. Nadanie stopnia doktora na posiedzeniu Rady Naukowej.

8. Wypełnienie karty Synaba w wersji elektronicznej (program Synaba) i dostarczenie wersji papierowej do Dziekanatu.

9. Uroczyste wręczenie dyplomu doktora.

 

Rozprawa doktorska oparta na cyklu publikacji - zasady

 

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886