Postępowania doktorskie - TRYB EKSTERNISTYCZNY


1/  Pierwszym etapem w postępowaniu eksternistycznym jest wyznaczenie promotora.

Kandydat składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów. (wzór wniosku).

Do wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów kandydat załącza:

1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub posiadanie dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała  wraz z kopią suplementu do dyplomu,

2) założenia do projektu badawczego (wzór założeń).
 

Przewodnicząca Rady Naukowej wyznacza promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej i informuje o powyższym kandydata i promotorów.

 

2/  Następnie kandydat przystępuje do egzaminu weryfikującego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK z dyscypliny nauki o zdrowiu.

 

3/  Kolejnym etapem jest wszczęcie postępowania doktorskiego. Postępowanie eksternistyczne wszczyna się na wniosek kandydata (wzór wniosku o wszczęcie)

Do wniosku kandydat załącza:

 1. rozprawę doktorską - 1 egzemplarz zbindowany i dwustronnie drukowany + wersja elektroniczna (pendrive lub płyta CD)*.

Rozprawa musi zawierać streszczenie w języku polskim i języku angielskim.
Streszczenie w osobnym pliku należy także przesłać na adres: monika.skierczynska@pum.edu.pl

 2. podpisany raport z weryfikacji rozprawy w systemie JSA (Jednolity System Antyplagiatowy) wykonany przez promotora,

 3. pozytywną opinią promotora (wzór opinii promotora)

 4. jeżeli dyplom ukończenia studiów wyższych nie poświadcza znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, kandydat dołącza protokół z egzaminu z języka obcego  lub przedstawia certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 (wykaz certyfikatów).
Egzamin z języka obcego należy zdać w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcym PUM

 5. podpisany wykaz prac naukowych, w tym co najmniej:

- jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy,

lub
- jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy albo rozdział w takiej monografii.
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji  międzynarodowych z 9.02.2021 r.
 

Składając wykaz prac naukowych będących publikacjami wieloautorskimi kandydat przedstawia wydruk z biblioteki szkoły wyższej lub innej instytucji naukowej, poświadczający autorstwo prac.
 

W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej kandydat przedstawia oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

Informacje dodatkowe:
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a tej ustawy, zalicza się także: artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.

 

* Po pozytywnej weryfikacji w/w dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną należy dostarczyć do Dziekanatu 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej jednostronnie drukowane w twardej oprawie.

 

WZÓR  strony tytułowej rozprawy doktorskiej


Etapy postępowania doktorskiego w trybie eksternistycznym:

1. Złożenie wniosku o wyznaczenie promotora/promotorów wraz z załącznikami.
2. Zdanie egzaminu weryfikującego efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania doktorskiego wraz z załącznikami.
4. Weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną i wszczęcie postępowania doktorskiego.
5. Po pozytywnej weryfikacji złożenie przez kandydata 4 egzemplarzy rozprawy doktorskiej (jednostronnie drukowanych i oprawionych w twardej oprawie).
6. Wyznaczenie 3 recenzentów i Komisji Doktorskiej przez Radę Naukową.
7. Dopuszczenie do obrony przez Radę Naukową - w przypadku co najmniej 2 pozytywnych recenzji.
8. Obrona rozprawy doktorskiej przed Komisją Doktorską.
9. Nadanie stopnia doktora na posiedzeniu Rady Naukowej.
10. Wypełnienie karty Synaba w wersji elektronicznej (program Synaba) i dostarczenie wersji papierowej do Dziekanatu.
11. Uroczyste wręczenie dyplomu doktora.

 

Rozprawa doktorska oparta na cyklu publikacji - zasady

 

Koszt postępowania doktorskiego w trybie eksternistycznym:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 157/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 18 listopada 2019 r. kandydat, wobec którego toczy się postępowanie o nadanie stopnia doktora zobowiązany jest do wniesienia opłaty, która obejmuje:

  1. koszty administracyjne – w wysokości 3.000 zł.
  2. wynagrodzenie promotorów - wysokość uzależniona od stawki wynagrodzenia profesora,
  3. wynagrodzenie 3 recenzentów - wysokość uzależniona od stawki wynagrodzenia profesora.
     

Wysokość wynagrodzenia promotorów i recenzentów określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 184 ww. ustawy w postępowaniu o nadanie stopnia doktora:

  1. wynagrodzenie promotora wynosi 83% - wynagrodzenia profesora.
  2. wynagrodzenie promotora pomocniczego 50% - wynagrodzenia profesora.
  3. wynagrodzenie recenzenta wynosi 27%  - wynagrodzenia profesora.
     

Wysokość wynagrodzenia profesora, od której zależy wysokość wynagrodzenia ww. osób określona jest rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 235) na poziomie 9370 zł.

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886