Formularz przeszukiwania zasobów
 • Lista A-Z

Ocena publikacji naukowych


OCENA CZASOPISM NAUKOWYCH

od 2019

WYSZUKIWARKA CZASOPISM NAUKOWYCH

Wykaz czasopism punktowanych

Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Ujednolicony Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 3 listopada 2023 r.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2005 - 2018

WYSZUKIWARKA CZASOPISM PUNKTOWANYCH

 

OCENA MONOGRAFII I ROZDZIAŁÓW NAUKOWYCH

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 r. poz. 392):

 • autorstwo monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu - 200 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu - 80 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu - 20 pkt.
 • redakcja naukowa monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu - 100 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu - 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu - 5 pkt.
 • autorstwo rozdziału w monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu - 50 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu - 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu - 5 pkt.

 

WSKAŹNIKI OCENY PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 • Journal Impact Factor (JIF) - wskaźnik oceny czasopism. Jest to liczba odpowiadająca częstotliwości z jaką prace zamieszczone w czasopiśmie w ostatnich dwóch latach są średnio cytowane w ciągu roku. IF dla czasopisma w danym roku oblicza się dzieląc liczbę cytowań artykułów przez ogólną liczbę artykułów ukazujących się w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat.
 • INDEKS HIRSCHA (h) - (z ang. h-index) współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge’a E. Hirscha określający liczbę publikacji danego autora, które uzyskały co najmniej h cytowań.
 • CiteScore - wskaźnik umożliwiający określenie średniej cytowalności czasopism, informacje o dokumentach i cytowaniach uwzględnionych w obliczeniach są dostępne na stronach czasopism w wykazie indeksowanych źródeł w bazie Scopus. Wartość CiteScore określa średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku – wskaźnik odwołuje się do dokumentów opublikowanych w czasopiśmie w ostatnich trzech latach.
 • Scimago Journal Rank (SJR) - wskaźnik, którego celem jest określenie prestiżu danego czasopisma. Uwzględnia nie tylko prestiż cytującego źródła, ale także jego związek tematyczny z cytowanym czasopismem. Istotna jest różnorodność cytujących źródeł. SJR nie jest wskaźnikiem znormalizowanym, a zatem wartości będą odmienne dla czasopism z różnych dyscyplin.
 • Source Normalized Impact per Paper (SNIP) - wskaźnik pozwalający na określenie cytowalności danego czasopisma w odniesieniu do obszaru wiedzy. Jest to jedyny znormalizowany parametr, który bierze pod uwagę różnice wynikające z odmiennych praktyk wydawniczych w różnych obszarach wiedzy. Dzięki temu, korzystając z wartości parametru SNIP, można pokusić się o porównanie czasopism z odmiennych dyscyplin.

 

BAZY DANYCH

 • Web of Science Core Collection - interdyscyplinarna baza danych umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań.
 • Scopus - interdyscyplinarna baza danych umożliwiająca wygenerowanie raportu cytowań. 
 • Master Journal List (wcześniej tzw. Lista Filadelfijska) - wykaz wszystkich czasopism indeksowanych na platformie Web of Science.

 

EWALUACJA 2017-2021

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 r. poz 392)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Format ewaluacja i rekordy analityczne przydatne do ewaluacji

Sloty - nowa funkcjonalność w Bibliografii

Moduł doradczy w zakresie ewaluacji

Film instruktażowy - Jak założyć konto w serwisie ORCID

Jak dodać publikacje z PPM-PUM do ORCID

Jak dodać publikacje z bazy Scopus do ORCID

Film instruktażowy - Jak powiązać ORCID z PBN i POL-on


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886