Opłaty za studia lekarski


studenci toku:

opłata semestralna za studia niestacjonarne

opłaty pozostałe
studia stacjonarne i niestacjonarne

2022/2023

24.000 PLN

22 PLN: legitymacja studencka

33 PLN: duplikat legitymacji

20 PLN:  wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • dyplomu ukończenia studiów w języku obcym
  • suplementu do dyplomu w języku obcym

20 PLN: wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub duplikatu suplementu do dyplomu

26 PLN: uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

10 PLN: duplikat identyfikatora (zgubienie, zniszczenie, zmiana danych np. nazwiska)

powtarzanie roku (podstawą obliczenia opłaty za powtarzanie roku/przedmiotu jest wysokość opłaty za studia niestacjonarne)

t.j. Dz.U. 2021 poz. 661


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886