Praktyki


Zasady realizacji praktyk przez studentów kierunku lekarskiego PUM

 

1. Celem studenckich praktyk jest doskonalenie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy i osiągnięcie wybranych efektów uczenia się.

2. Wymiar i zakres praktyk: 

 

Zakres praktyk zawodowych

Rok           

Liczba      godzin    

Opieka nad chorym

1 120

Podstawowa opieka zdrowotna (Medycyna rodzinna)

2 90

Pomoc doraźna na etapie przedszpitalnym i wczesnoszpitalnym (SOR)

2 30

Choroby wewnętrzne 

3 120

Chirurgia

4 60

Pediatria

4 60

Intensywna terapia

5 60

Ginekologia i położnictwo

5 60

 

3. Praktyki są realizowane od zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do 15 września danego roku akademickiego.

4. ”Baza podpisanych porozumień ‘’oraz wzory podań dotyczące praktyk, kwestionariusz zgłoszenia realizacji praktyk są dostępne po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu w zakładce ogłoszenia od 18.03.2024 r.

5. Praktyki studentów mogą odbywać się w Szpitalach PUM (tu bez konieczności zawierania porozumienia /umowy) oraz w jednostkach, które mają podpisane z Uczelnią porozumienie .

6. W przypadku indywidualnej praktyki (gdy brak jest podpisanego porozumienia w bazie placówek) student jest zobowiązany do upewnienia się w danej placówce, jakie wymagania należy spełnić w celu jej realizacji. W tym przypadku będzie konieczność podpisania porozumienia/umowy. Student zobowiązany jest do pobrania z Wirtualnego Dziekanatu z zakładki ogłoszenia wzoru porozumienia wieloletniego (załącznik nr 1) bądź wzoru porozumienia imiennego (załącznik nr 3).

UWAGA w przypadku podpisania porozumienia z zakresu medycyny rodzinnej w załącznikach jest wzór takiego porozumienia, dotyczy tylko roku 2 (załącznik nr 5), następnie konieczne jest sprawdzenie czy wybrana placówka posiada wszystkie oddziały zgodnie z porozumieniem (w razie potrzeby nieobecne oddziały należy usunąć z treści porozumienia).

Porozumienie należy przedstawić w Placówce, w celu ustalenia czy zostanie ono podpisanie. Konieczność podpisania nowego porozumienia należy zgłosić do dziekanatu najpóźniej do (w trakcie modyfikacji). W przypadku podpisania porozumienia PUM przez placówkę należy dostarczyć bądź odesłać 2 egzemplarze do dziekanatu.

Po tym terminie Dziekanat nie będzie wszczynał postępowań związanych z uruchomieniem  nowych porozumień.

7. W przypadku, gdy w ‘’Bazie  podpisanych porozumień’’ przy wybranej placówce widnieje informacja ‘’porozumienie wieloletnie‘’, należy porozumieć się z osobą wskazaną do kontaktu lub z osobą koordynująca praktyki w danej jednostce i poinformować o tym, że Uczelnia posiada podpisane wieloletnie porozumienie z daną placówką.

8. W przypadku, gdy w ’’Bazie podpisanych porozumień‘’ przy wybranej placówce widnieje informacja  ‘’porozumienie imienne ‘’, należy porozumieć się z osobą koordynującą praktyki w danej jednostce i poinformować o tym, że dotychczas placówka podpisywała z Uczelnią imienne porozumienia, czyli dla konkretnego studenta. Uzupełnione  ‘’Podanie o porozumienie imienne‘’ (załącznik nr 2) należy złożyć w placówce do podpisania a następnie przedstawić w dziekanacie  do 15 maja br. Na tej podstawie, z ramienia dziekanatu wysyłane zostanie imienne porozumienie, zgodnie z danymi zawartymi we wniosku.

Po wskazanym terminie dziekanat nie będzie wszczynał postepowań związanych z uruchomieniem porozumień imiennych.

9. Każdy student zobowiązany jest wypełnić  ‘’Kwestionariusz zgłoszenia realizacji praktyk’’ (załącznik nr 4), który należy TYLKO W FORMIE EDYTOWALNEJ EXCEL  przesłać na e-mail lekarski@pum.edu.pl najpóźniej do 31 maja br.

Nie złożenie  w/w kwestionariusza w terminie jest równoznaczne z brakiem otrzymania /wydania karty praktyk.

10. Przed rozpoczęciem praktyki, student zobowiązany jest posiadać :

a) kartę praktyk do pobrania w Wirtualnym Dziekanacie,

b) poświadczenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW), niektóre placówki wymagają również poświadczenia posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej(OC),

c) aktualną książeczkę zdrowia lub zaświadczenie lekarskie wraz z orzeczeniem na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne,

d) poświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B, 

e) ochronne ubranie i obuwie medyczne.

11. Student jest zobowiązany do zwrotu uzupełnionej Karty Praktyk studenckich niezbędnej do ostatecznego zaliczenia danego roku akademickiego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września.

12. Student w trakcie praktyki jest zobowiązany do:

a) postępowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówce,

b) punktualnego stawiennictwa oraz obecności na zajęciach w godzinach ustalonych przez opiekuna praktyk lub osoby nadzorującej przebieg praktyki,

c) wykonywania wskazówek i poleceń opiekuna praktyk lub osoby nadzorującej przebieg praktyki,

d) nieopuszczenia stanowiska pracy bez zgody osoby bezpośrednio nadzorującej przebieg praktyki,

e) przestrzegania obowiązującego w placówce regulaminu pracy i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy informacji oraz zachowaniu poufności pozyskanych w czasie praktyk informacji i danych osobowych, zarówno w trakcie trwania praktyki,  jak i po jej zakończeniu,

f) dbania o powierzone mienie oraz zabezpieczenie informacji i danych przed niepowołanym dostępem, w trakcie realizacji i po jej zakończeniu,

g) godnego reprezentowania Uczelni w instytucji, w której realizowana jest praktyka.

13. Student odbywający praktykę w Podmiocie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy umyślnej, powstałe na terenie Podmiotu w trakcie odbywania praktyk.

14. Nieobecność studenta na praktyce może być usprawiedliwiona jedynie zaświadczeniem lekarskim. Zwolnienie lekarskie powoduje przedłużenie praktyki o czas nieobecności.

15. Zmiana wyznaczonego terminu rozpoczęcia lub zakończenia praktyk spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć przed jego wyznaczeniem, może nastąpić po uzyskaniu zgody placówki, w której praktyki miały się odbyć lub są odbywane.

O powyższej zmianie należy również powiadomić dziekanat i wysłać raz jeszcze aktualizację kwestionariusza zgłoszenia.

16. Praktyki mogą być hospitowane przez Prodziekana, koordynatora ds. praktyk studenckich i członków zespołu ds. hospitacji praktyk studenckich.

17. Dziekan lub Prodziekan na podstawie przedstawionej karty praktyk (ewentualnie dodatkowej rozmowy ze studentem) weryfikuje realizację programu praktyk studenckich oraz osiągnięcie przez studenta zakładanych dla praktyki efektów uczenia się i dokonuje zaliczenia praktyki poprzez złożenie wpisu na karcie praktyk oraz e-protokole.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886