Zasady przenoszenia studentów z innych uczelni medycznych - kierunek lekarski


Szczegółowe zasady przenoszenia studentów innych uczelni medycznych na kierunek lekarski Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM (dotyczy przeniesienia studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych - studia w języku polskim na rok akademicki 2023/2024)

  1. Student kierunku lekarskiego innej uczelni medycznej, prowadzonego w języku polskim w formie stacjonarnej niepłatnej może ubiegać się o przeniesienie wyłącznie na kierunek lekarski w PUM prowadzony w języku polskim w formie studiów stacjonarnych.
  2. Student kierunku lekarskiego innej uczelni medycznej, prowadzonego w języku polskim w formie niestacjonarnej lub stacjonarnej płatnej, może ubiegać się o przeniesienie wyłącznie na kierunek lekarski w PUM prowadzony w języku polskim w formie niestacjonarnej.
  3. Zasady przenoszenia studentów w ramach studiów w języku angielskim określa odrębna uchwała.
  4. Przeniesienie na wnioskowany przez studenta rok studiów może nastąpić, jeżeli pozwalają na to względy organizacyjne PUM, w tym istnieje możliwość zapewnienia przez PUM uzupełnienia różnic programowych przez wnioskującego o przeniesienie.

      5. Warunkiem przyjęcia jest spełnienie przez wnioskującego o przeniesienie:

          a) minimum punktowego

          b) warunków rekrutacji

- jakie obowiązywały na kierunku lekarskim w toku rekrutacji prowadzonej w PUM na rok akademicki, na którym wnioskujący o przeniesienie został przyjęty na studia na kierunku lekarskim w innej uczelni  medycznej, z której ma nastąpić przeniesienie.

      6. Przeniesienie może nastąpić tylko wraz z początkiem nowego roku akademickiego.

      7. O przeniesienie może ubiegać się student, który uzyskał potwierdzenie zaliczenia lat studiów poprzedzających przeniesienie, otrzymał wpis na kolejny rok studiów w najbliższym roku akademickim oraz przedłoży do 10 sierpnia danego roku następujące    dokumenty:

      1)  podanie do Dziekana (z podaniem danych osobowych: imię̨, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu) wraz z krótkim uzasadnieniem przeniesienia,

      2)  informację z dziekanatu uczelni medycznej, z której ma zostać przeniesiony, czy kiedykolwiek toczyło lub toczy się względem niego postępowanie dyscyplinarne,

      3)  ksero świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis),

      4)  oryginał dokumentu poświadczającego dotychczasowy przebieg studiów zawierający: informację o formie obecnych studiów, nazwy przedmiotów, liczbę godzin wykładów-ćwiczeń-seminariów, formie zakończenia egzaminu-zaliczenia, liczbę pkt. ECTS, uzyskane zaliczenia i oceny z wszystkich terminów egzaminacyjnych, poświadczenie o zaliczeniu danego roku, skalę ocen,

      5)  plan studiów ze wszystkich zaliczonych lat.

     8. Na wniosek Dziekana osoba ubiegająca się o przeniesienie powinna dostarczyć sylabusy wskazanych przedmiotów lub inne wskazane dokumenty np. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kart okresowych osiągnięć studenta.

     9. Dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu kierunku lekarskiego - osobiście lub pocztą; za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów do PUM.

     10. Podania będą rozpatrzone między 10 a 17 września danego roku.

     11. Decyzja w sprawie przeniesienia lub odmowy przeniesienia studenta będzie podjęta przez Dziekana, który przy wydaniu decyzji o przeniesieniu określi różnice programowe i ustali warunki i termin ich uzupełnienia.

     12. W przypadku ubiegania się o przeniesienie większej liczby studentów niż liczba miejsc na poszczególnych latach studiów, o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z całego okresu studiów osiągnięta przez kandydata w innej uczelni medycznej liczona  wg zasad obowiązujących na PUM, a jeżeli będzie to niewystarczające do rozstrzygnięcia pierwszeństwa - wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu z najwyższą punktacją (poziom rozszerzony z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji w PUM).

 

 

załącznik do Uchwały Nr 1/RD/WMiS/2023 Rady Dydaktycznej
Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM
z dnia 08.02.2023 r.


INFORMACJA DODATKOWA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH:
Jeżeli w zwiazku z przeniesieniem studenta z innej uczelni jest on zobowiązany do wyrównania różnic programowych, wysokość opłaty za studia podlega zwiększeniu o wartość tych różnic.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886