Opłaty za studia


Kierunek lekarsko-dentystyczny

studenci toku:

opłata semestralna za studia niestacjonarne

opłaty pozostałe
studia stacjonarne i niestacjonarne

2024/2025

33.000 PLN

22 PLN: legitymacja studencka

33 PLN: duplikat legitymacji

20 PLN:  wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • dyplomu ukończenia studiów w języku obcym
  • suplementu do dyplomu w języku obcym

20 PLN: wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub duplikatu suplementu do dyplomu

26 PLN: uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

10 PLN: duplikat identyfikatora (zgubienie, zniszczenie, zmiana danych np. nazwiska)

powtarzanie roku (podstawą obliczenia opłaty za powtarzanie roku/przedmiotu jest wysokość opłaty za studia niestacjonarne)

t.j. Dz.U. 2021 poz. 661

2023/2024

26.000 PLN

2022/2023

25.000 PLN

2021/2022

21.500 PLN

2020/2021

21.000 PLN


WAŻNE !

W przypadku przedłużenia okresu studiów ponad jego planowany termin (np. urlop dziekański, powtarzanie roku) studenta obowiązują wysokości opłat za usługi edukacyjne ustalone dla toku studiów, do którego student dołącza.

Zarządzenie Nr 55/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie Nr 78/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie Nr 80/2023 w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących w roku akademickim 2023/2024 studia stacjonarne w języku polskim

Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących w roku akademickim 2022/2023 studia stacjonarne w języku polskim

Zarządzenie Nr 100/2021  w sprawie warunków pobierania opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 5/2023 zmieniające Zarządzenie Nr 100/2021 w sprawie warunków pobierania opłat za usługi edukacyjne


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886