Praktyki


Zasady realizacji praktyk przez studentów kierunku lekarsko-dentystycznego PUM

 

1. Celem studenckich praktyk jest doskonalenie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy i osiągnięcie wybranych efektów uczenia się.

2. Wymiar i  program praktyk:

Program praktyk zawodowych

Rok

Liczba tygodni

Liczba godzin

Organizacja ochrony zdrowia

1

2

60

Chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne lub chirurgia szczękowo-twarzowa

2

60

Asysta lekarzowi dentyście

2

4

120

Praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym

3

4

120

Praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym

4

4

120

 

3. Praktyki są realizowane od zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do 15 września danego roku akademickiego.

4. Praktyki studentów mogą odbywać się w szpitalach PUM (bez porozumień/umów) oraz w jednostkach, które mają podpisane z Uczelnią porozumienie.

5. Baza dotychczas podpisanych porozumień i ewentualne wzory podań są dostępne po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu – w zakładce „Pliki do pobrania”.

6. Każdy student zobowiązany jest wysłać do Dziekanatu najpóźniej do 30 kwietnia br.:

Przesłanie ww. dokumentów upoważnia studenta do otrzymania karty praktyk z Dziekanatu.

7. W przypadku gdy student chciałby realizować praktykę w placówce, z którą PUM nie ma zawartego porozumienia należy pobrać z Wirtualnego Dziekanatu z zakładki „Pliki do pobrania” wzór porozumienia. Porozumienie należy przedstawić w Placówce i zorientować się czy Placówka jest gotowa do zawarcia porozumienia. Jeżeli tak, informację taką należy przekazać do dziekanatu za pomocą kwestionariusza zgłoszenia praktyk, który należy wypełnić w Excelu i przesłać mailem na adres stomatologia@pum.edu.pl do 30 kwietnia br. w celu uruchomienia całej procedury. Po tym terminie dziekanat nie będzie wszczynał postępowań związanych z uruchomieniem nowych porozumień.

8. W przypadku, gdy w bazie porozumień widnieje informacja porozumienie imienne należy porozumieć się z osobą koordynującą praktyki w danej placówce i poinformować o tym, że dotychczas placówka podpisywała z Uczelnią imienne porozumienia, czyli dla konkretnego studenta. Po uzyskaniu zgody ze strony placówki należy wysłać do dziekanatu (do 30 kwietnia br.) odpowiednio uzupełniony kwestionariusz zgłoszenia praktyk. Następnie dziekanat wysyła imienne porozumienie do placówki, zgodnie z danymi zawartymi we wniosku. Po 30 kwietnia br. dziekanat nie będzie wszczynał postępowań związanych z uruchomieniem nowych porozumień.

9. Przed rozpoczęciem praktyki, student zobowiązany jest posiadać:

  • kartę praktyki (wydawaną w dziekanacie po 30 kwietnia br.),
  • aktualną książeczkę lub zaświadczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • potwierdzenia szczepień przeciw WZW typu B,
  • potwierdzenie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • ochronne ubranie i obuwie medyczne.

10. Student jest zobowiązany do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 15 września danego roku akademickiego uzupełnionej karty praktyk studenckich niezbędnej do ostatecznego zaliczenia danego roku akademickiego.

11. Student w trakcie praktyki jest zobowiązany do:

  • postępowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówce,
  • wykonywania poleceń związanych z programem praktyk,
  • przestrzegania obowiązującego w placówce regulaminu pracy i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy informacji oraz zachowaniu poufności pozyskanych w czasie praktyki informacji i danych osobowych zarówno w trakcie trwania praktyki, jak i po jej zakończeniu,
  • dbania o powierzone mienie oraz zabezpieczenie informacji i danych przed niepowołanym dostępem, w trakcie realizacji praktyki.

12. Student ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy umyślnej, powstałe na terenie Placówki w trakcie odbywania praktyki.

13. Praktyki mogą być hospitowane przez Prodziekana, koordynatora ds. praktyk studenckich i członków zespołu ds. hospitacji praktyk studenckich.

14. Prodziekan na podstawie przedstawionej karty praktyk (ewentualnie dodatkowej rozmowy ze studentem) weryfikuje realizację programu praktyk studenckich oraz osiągnięcie przez studenta zakładanych dla praktyki efektów uczenia się i dokonuje zaliczenia praktyki poprzez złożenie wpisu na karcie praktyk.

 

FAQ praktyki – najczęściej zadawane pytania dotyczące praktyk studenckich

 

Skąd mam wiedzieć, gdzie mogę odbywać praktyki?

Studenci 1 roku realizują praktyki w szpitalach i przychodniach NFZ, natomiast studenci 2, 3 i 4 roku w gabinetach i przychodniach stomatologicznych. Praktyki można realizować jednak tylko w placówce, która ma zawarte porozumienie z PUM. Listę placówek, które już takie porozumienie mają znajdziesz na WD.

Czy uczelnia zawiera porozumienie jeżeli wybranej placówki nie ma na liście?

Tak! Jeśli twojej placówki nie ma na liście należy zgłosić jej dane w kwestionariuszu Excel do 30 kwietnia br. dziekanat zajmie się resztą.

Co mam zrobić aby dostać się na praktykę?

Zgłosić się do wybranej placówki, aby uzyskać inormaję o możliwości realizacji praktyk w danym miejscu oraz ustalić termin.

Czy muszę zgłosić do dziekanatu gdzie będę realizować praktyki wakacyjne?

Tak! Koniecznie! Po ustaleniu terminu z placówką należy wypełnić kwestionariusz zgłoszenia praktyk w pliku Excel do 30 kwietnia br. (bardzo ważne jest, aby nie zmieniać go na pdf).  Bardzo ważne: praktyki trwają łącznie 4 tygodnie - nie ma możliwości skrócenia (w ciągu 4 tygodni trzeba odbyć 120 godzin praktyk - przykładowo, nie realizuje się praktyk po 12 godzin dziennie, aby skrócić je do 2 tygodni). Plik należy wysłać na adres stomatologia@pum.edu.pl (jest to jedyny adres email do kontaktu w sprawie praktyk).

Czy potrzebuje skierowania na praktyki?

Z reguły placówkom wystarczy okazanie legitymacji studenckiej, natomiast może się zdarzyć, że zostaną Państwo dodatkowo poproszeni o skierowanie. Wtedy należy zgłosić się do dziekanatu celem uzyskania stosownego druku.

Czy praktyki mogę realizować tylko w Polsce?

Student może odbyć praktykę w kraju lub za granicą. Przed rozpoczęciem praktyki za granicą trzeba uzyskać zgodę Dziekana na odbywanie jej w określonym miejscu. Wymagane jest też zawarcie porozumienia z placówką.

Kiedy mam dostarczyć kartę praktyk do dziekanatu?

Zgodnie z Regulaminem Studiów PUM w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br.

Co się stanie jeśli zgubię kartę praktyk?

Skontaktuj się z dziekanatem, wyślemy duplikat karty pocztą lub umieścimy w WD.

Czy kartę praktyk muszę dostarczyć osobiście do dziekanatu?

Nie, można ją wysłać pocztą w terminie do 15 września br. (UWAGA liczy się data wpływu) na adres dziekanatu z dopiskiem pokój 212. Warto zachować kopię/skan karty praktyk.

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886