Warunki i tryb przenoszenia studentów z innej uczelni - kierunek lekarsko-dentystyczny


Warunki i tryb przenoszenia studentów z innej uczelni na kierunek lekarsko-dentystyczny Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM (dotyczy przeniesienia studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych - studia w języku polskim na rok akademicki 2024/2025)

załącznik nr 3 do regulaminu Studiów PUM (Uchwała Nr 59/2023 Senatu PUM z dnia 21.06.2023 r.)

 1. Student kierunku lekarsko-dentystycznego innej uczelni medycznej, prowadzonego w języku polskim w formie stacjonarnej niepłatnej może ubiegać się o przeniesienie wyłącznie na kierunek lekarsko-dentystyczny w PUM prowadzony w języku polskim w formie studiów stacjonarnych.
 2. Student kierunku lekarsko-dentystycznego innej uczelni medycznej, prowadzonego w języku polskim w formie niestacjonarnej lub stacjonarnej płatnej, może ubiegać się o przeniesienie wyłącznie na kierunek lekarsko-dentystyczny w PUM prowadzony w języku polskim w formie niestacjonarnej.
 3. Przeniesienie na wnioskowany przez studenta rok studiów może nastąpić, jeżeli pozwalają na to względy organizacyjne PUM, w tym istnieje możliwość zapewnienia przez PUM uzupełnienia różnic programowych przez wnioskującego o przeniesienie.
 4. Warunkiem przyjęcia jest spełnienie przez wnioskującego o przeniesienie:
  1) minimum punktowego
  2) warunków rekrutacji
  - jakie obowiązywały na kierunku lekarsko-dentystycznym w toku rekrutacji prowadzonej w PUM na rok akademicki, na którym wnioskujący o przeniesienie został przyjęty na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w innej uczelni medycznej, z której ma nastąpić przeniesienie.
 5. Przeniesienie może nastąpić tylko wraz z początkiem nowego roku akademickiego.
 6. O przeniesienie może ubiegać się student, wyłącznie na 2 lub 3 rok studiów, który uzyskał potwierdzenie zaliczenia lat studiów poprzedzających przeniesienie, otrzymał wpis na kolejny rok studiów w najbliższym roku akademickim oraz przedłoży do 10 sierpnia danego roku następujące dokumenty:
  1) podanie do Dziekana (z podaniem danych osobowych: imię̨, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu) wraz z krótkim uzasadnieniem przeniesienia,
  2) informację z dziekanatu uczelni medycznej, z której ma zostać przeniesiony, czy kiedykolwiek toczyło lub toczy się względem niego postępowanie dyscyplinarne,
  3) ksero świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis),
  4) oryginał dokumentu poświadczającego dotychczasowy przebieg studiów zawierający: informację o formie obecnych studiów, nazwy przedmiotów, liczbę godzin wykładów-ćwiczeń-seminariów, formie zakończenia egzaminu-zaliczenia, liczbę pkt. ECTS, uzyskane zaliczenia i oceny z wszystkich terminów egzaminacyjnych, poświadczenie o zaliczeniu danego roku, skalę ocen,
  5) plan studiów ze wszystkich zaliczonych lat.
 7. Na wniosek Dziekana osoba ubiegająca się o przeniesienie powinna dostarczyć sylabusy wskazanych przedmiotów lub inne wskazane dokumenty np. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kart okresowych osiągnięć studenta.
 8. Dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu kierunku lekarsko-dentystycznego - osobiście lub pocztą; za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów do PUM.
 9. Podania będą rozpatrzone między 10 a 17 września danego roku.
 10. Decyzja w sprawie przeniesienia lub odmowy przeniesienia studenta będzie podjęta przez Dziekana, który przy wydaniu decyzji o przeniesieniu określi różnice programowe i ustali warunki i termin ich uzupełnienia.
 11. W przypadku ubiegania się o przeniesienie większej liczby studentów niż liczba miejsc na poszczególnych latach studiów, o kolejności przyjęć decyduje średnia ocen z całego okresu studiów osiągnięta przez kandydata w innej uczelni medycznej liczona wg zasad obowiązujących na PUM, a jeżeli będzie to niewystarczające do rozstrzygnięcia pierwszeństwa - wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu z najwyższą punktacją (poziom rozszerzony z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji w PUM).

INFORMACJA DODATKOWA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH:
Jeżeli w zwiazku z przeniesieniem studenta z innej uczelni jest on zobowiązany do wyrównania różnic programowych, wysokość opłaty za studia podlega zwiększeniu o wartość tych różnic.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886