zasady przenoszenia studentów z innych uczelni


Szczegółowe zasady przenoszenia studentów innych uczelni medycznych na kierunek lekarsko-dentystyczny Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM (dotyczy przeniesienia studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych - studia w języku polskim na rok akademicki 2022/2023)

 1. Student kierunku lekarsko-dentystycznego innej uczelni medycznej, prowadzonego w języku polskim w formie stacjonarnej (niepłatnej) może ubiegać się o przeniesienie wyłącznie na kierunek lekarsko-dentystyczny w PUM prowadzony w języku polskim w formie studiów stacjonarnych.

 2. Student kierunku lekarsko-dentystycznego innej uczelni medycznej, prowadzonego w języku polskim w formie niestacjonarnej lub stacjonarnej płatnej może ubiegać się o przeniesienie wyłącznie na kierunek lekarsko-dentystyczny w PUM prowadzony w języku polskim w formie niestacjonarnej.

 3. Zasady przenoszenia studentów w ramach studiów w języku angielskim określa odrębna uchwała.

 4. O przeniesienie może ubiegać się student, wyłącznie na 2 lub 3 rok studiów, który uzyskał potwierdzenie zaliczenia lat studiów poprzedzających przeniesienie, otrzymał wpis na kolejny rok studiów w najbliższym roku akademickim oraz przedłoży do 10 sierpnia danego roku następujące dokumenty:

  1. podanie do Dziekana (z podaniem danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu) wraz z krótkim uzasadnieniem przeniesienia,

  2. informację z dziekanatu czy wobec studenta kiedykolwiek toczyło lub toczy się postępowanie dyscyplinarne,

  3. ksero świadectwa dojrzałości (do wglądu oryginał/odpis) zawierającego ocenę z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym (biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka)

  4. oryginał dokumentu poświadczającego dotychczasowy przebieg studiów zawierający: informację o formie obecnych studiów, nazwy przedmiotów, liczbę godzin wykładów-ćwiczeń-seminariów, formie zakończenia egzaminu-zaliczenia, liczbę pkt. ECTS, uzyskane zaliczenia i oceny z wszystkich terminów egzaminacyjnych, poświadczenie o zaliczeniu danego roku, skalę ocen,

  5. plan studiów ze wszystkich zaliczonych lat,

 5. Na wniosek Dziekana osoba ubiegająca się o przeniesienie powinna dostarczyć sylabusy wskazanych przedmiotów.

 6. Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.

 7. Dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu kierunku lekarsko-dentystycznego - osobiście lub pocztą; za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów do PUM. Podania będą rozpatrzone między 10 a 17 września danego roku.

 8. Decyzja w sprawie przeniesienia lub odmowy przeniesienia studenta będzie podjęta przez Dziekana, który przy wydaniu decyzji o przeniesieniu określi różnice programowe i ustali warunki i termin ich uzupełnienia.

 9. W przypadku ubiegania się o przeniesienie większej liczby studentów niż ilość miejsc na poszczególnych latach studiów decyzja o wyrażeniu zgody na przeniesienie podejmowana jest w oparciu o: średnią z ocen za dotychczasowy okres studiów liczoną wg zasad obowiązujących na PUM, a następnie wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu z najwyższą punktacją (poziom rozszerzony).

 10. Dodatkowe zasady przeniesienia z kierunku lekarskiego na kierunek lekarsko-dentystyczny, analogiczne jak dla studentów PUM określa Regulamin Studiów PUM (załącznik nr 2).

(załącznik do Uchwały Nr 8/RD?/WMiS/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM z dnia 06.10.2021 r.)


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886