Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Logo projektu:

Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Nr umowy:

POWR 05.05.00-00-0007/18-00


Okres realizacji:

01-10-2018 - 30-09-2023


Wartość projektu:

11 626 131,00 zł


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Elżbieta Grochans


Koordynacja administracyjna:

Biuro Projektu: Dział Funduszy Zewnętrznych pok. 04, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin. Osoba do kontaktu: Danuta Szewczyk - tel. 91 4800 719


Streszczenie projektu:

Projekt pn. Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowany  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 7 listopada 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Celem projektu jest stworzenie systemu zachęt dla potencjalnych studentów i absolwentów
do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarek i położnych. To 
jest jedno z działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia  w odpowiedzi  na  problem spadającej liczby pielęgniarek i położnych
w systemie ochrony zdrowia.

Realizacja projektu ma zapewnić poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów tych kierunków oraz wpłynie na rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno - demograficzne kraju.

Projekt zakłada realizację dwóch programów :

 1. Program Rozwoju Uczelni , a w tym :
 2. stypendia motywacyjne  za wyniki w nauce  w wysokości 800,00 zł - płatne przez okres dwóch lat studiów ( 20 m-cy  : od drugiego roku studiów), dla studentów, którzy w poprzednim roku kształcenia uzyskali najlepsze wyniki w nauce.
  Warunek do spełnienia : student otrzymujący stypendium będzie zobowiązany do przystąpienia do Programu Rozwoju AbsolwentaStypendia motywacyjne otrzyma  w sumie 45 studentów ( 30 studentów pielęgniarstwa i 15 położnictwa przez okres 20 m-cy ( 2 i 3 rok studiów ).
 3. płatne obowiązkowe praktyki zawodowe, a w tym  dostosowanie jakości warunków
  i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży. Liczba uczestników wsparcia - 300 osób.
 4. realizację zajęć dodatkowych w temacie komunikacji z pacjentem. Liczba uczestników wsparcia - 300 osób.
 5. Program Rozwoju Absolwenta- programem  objętych zostanie w sumie
  45
   studentów/ absolwentów pielęgniarstwa (30 osób )  i położnictwa (15 osób), którzy otrzymywali stypendium motywacyjne w ramach Programu Rozwoju Uczelni.

Dla absolwentów tych w projekcie jest zapewnione :

 1. stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych w wysokości  1.000,00 PLN brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa lub/i położnictwa przepracuje pełny okres oraz zatrudniony będzie na cały etat w podmiocie leczniczym.
 2. realizacja cyklu medycznych szkoleń zawodowych ( 3 specjalistyczne kursy )
  dla absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie potrzeb epidemiologicznych – demograficznych kraju.
 3. wsparcie w znalezieniu zatrudnienia w charakterze pielęgniarki lub położnej
  w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski – usługi świadczone przez doradcę zawodowego PUM.
 4. w każdym podmiocie leczniczym, w których zostaną zatrudnieni absolwenci zostanie zapewniona opieka tutora.

Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach projektu - 300 osób.


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informacje na temat aktualnie udzielanego wsparcia w ramach projektu w semestrze letnim 2022_2023 dla  studentów III roku studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwa i położnictwa (3 edycja projektu – wg grup projektowych).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem:

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na częste zmiany mentorów, harmonogram może ulec zmianie, o czym zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem starosty roku lub koordynatora praktyk.

31/03/2023

Realizacja praktyk zawodowych w semestrze zimowym oraz letnim w roku akademickim 2022/2023 przez uczestników 3 edycji (obecnie 2 rok kierunek pielęgniarstwo i położnictwo) w szpitalach klinicznych PUM. 


Szanowni Państwo, 

Poniżej przedstawiamy harmonogram praktyk zawodowych na semestr zimowym  roku akademickim 2022/2023 studentów  III roku studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwa i położnictwa (3 edycja projektu  – wg grup projektowych). 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym: 

Harmonogramem praktyk obowiązkowych dla III roku kierunek pielęgniarstwa. 

Harmonogramem praktyk obowiązkowych dla III roku kierunek położnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na częste zmiany mentorów, harmonogram może ulec zmianie, o czym zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem starosty roku lub koordynatora praktyk. 

15/10/2022

Realizacja kursów specjalistycznych w ramach Programu Absolwent.  Harmonogram zostanie ustalony po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych w roku akademickim 2022/2023 


Szanowni Państwo, 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogram kursu specjalistycznego pn.  "Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”, który jest realizowany w ramach Programu Absolwent.    

Harmonogramem kursu specjalistycznego pn. „ Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”

01/12/2022

Realizacja  kursu specjalistycznego pn. „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”  dla Absolwentów kierunku pielęgniarstwa ramach Programu Absolwent

Informujemy, że od dnia 03.03.2023 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu  rozpoczyna się  realizacja kursu specjalistycznego pn. „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”” dla pielęgniarek.
Informacji na temat kursu udziela Centrum Kształcenia Podyplomowe PUM. tel. 48 00 960

01/03/2023

Rekrutacja na udział w wizycie studyjnej do Hiszpanii (Murcia)

 

Informujemy, że  w dniach 22-27.02.2023r. do godz. 15:00 przeprowadzona zostanie rekrutacja  studentów  kierunku pielęgniarstwa i położnictwa  na wizytę studyjną do Hiszpanii  (Universidad de Murcia). 

Celem Wizyty studyjnej jest pozyskanie przez Uczestników wiedzy z zakresu systemu opieki zdrowotnej  w Hiszpanii i funkcjonowania jednostek służby zdrowia. Celem spotkań organizowanych w ramach Wizyty studyjnej jest porównanie rozwiązań polskich i hiszpańskich, co umożliwi wdrożenie ewentualnych usprawnień w procesie dydaktycznym uczelni oraz docelowo w podmiotach leczniczych. Wizyta studyjna przyczyni się do poszerzenia umiejętności praktycznych uczestników wizyty kierunku pielęgniarstwa i położnictwa oraz przedstawicieli kadry dydaktycznej PUM.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału i rekrutacji  oraz złożenie Formularza rekrutacyjnego  do sekretariatu Katedry  Zakładu Pielęgniarstwa WNoZ PUM.

O zakwalifikowaniu decyduje  ilość otrzymanych punktów.

 

Serdecznie zapraszamy

22/02/2023

Realizacja kursu pn. "Komunikacja z pacjentem starszym oraz pacjentem onkologicznym” dla studentów 3 edycji projektu. Planowany okres realizacji m-ce IV -VI / 2023

03/04/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886