UniwersytetPUM-6-23-PB Profil immunologiczny oraz mechanizmy rozwoju lekooporności u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym leczonych lekami immunomodulującymi.


Logo projektu:


Nr umowy:

DEC-2023/07/X/NZ5/00051


Okres realizacji:

29.05.2023 r. do 30.05.2024 r.


Wartość projektu:

49 885,00 PLN


Kierownik projektu:

dr hab. n med. Bartłomiej Baumert.


Koordynacja administracyjna:

mgr inż. Agnieszka Kropa - Szyszkowska - Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Streszczenie projektu:

Szpiczak plazmocytowy (ang. multiple myeloma, MM) jest nieuleczalną chorobą nowotworową wywodzącą się z komórek plazmatycznych. MM jest drugą co do częstości występowania chorobą rozrostową szpiku kostnego i stanowi około 1% wszystkich nowotworów. MM jest chorobą ludzi starszych i typowo rozwija się ze stanu przednowotowrowego – gammapatii monoklonalnej o nieustalonym znaczeniu (ang. monoclonal gammapathy of undefined significance, MGUS) poprzez szpiczaka tlącego (ang. smoldering MM) aż do pełnoobjawowej choroby wymagającej leczenia (MM). W przeszłości rokowanie chorych na MM było złe. Współcześnie, dzięki większemu dostępowi do diagnostyki oraz ciągłemu doskonaleniu leczenia, prognozy dla chorych uległy znacznej poprawie. Historycznie, w terapii MM było kilka punktów zwrotnych, które znacząco przyczyniły się do poprawy przeżywalności pacjentów. Jednym z nich było wprowadzenie do terapii inhibitorów proteasomu. Kolejnym znaczącym przełomem było ponowne odkrycie dla medycyny talidomidu. Jego właściwości immunomodulujące znalazły zastosowanie w terapii MM. Co więcej, cząsteczka stała się prekursorem dla całej klasy leków immunomodulujących. Obecnie oprócz talidomidu w terapii MM znajdują zastosowanie jego nowoczesne pochodne – lenalidomid (LEN) oraz pomalidomid.  Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów działania LEN, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na profil immunologiczny.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886