UniwersytetOcena bezpieczeństwa i skuteczności berubicyny w leczeniu chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego


Logo projektu:

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności berubicyny w leczeniu chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego

Nr umowy:

2020/ABM/01/00102


Okres realizacji:

01.03.2021-28.02.2025


Wartość projektu:

8 523 653,52


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Bogusław Machaliński


Koordynacja administracyjna:

Biuro Projektu: PUM ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin pok. 04. Osoby do kontaktu: Klaudia Rakoczy/ Ewa Piekarczyk


Streszczenie projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie jednoramiennego, nierandomizowanego badania klinicznego typu „open label” fazy Ib/II u dorosłych pacjentów z pierwotnym chłoniakiem ośrodkowego układu nerwowego lub chłoniakiem nieziarniczym z wtórnym zajęciem ośrodkowego układu nerwowego z wykorzystaniem berubicyny .

Badaniem klinicznym planuje się objąć 60 pacjentów.

 

Projekt realizowany w ramach zadań Agencji Badań Medycznych, o których mowa  w art. 15 ust. 2 Ustawy o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. 2019, poz. 447),  środki finansowe na realizację Projektu zostaną pokryte w 100%  ze środków Agencji Badań Medycznych.


HARMONOGRAM PROJEKTU

Opis
Data

 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

  • Badanie kliniczne uzyskało pozwolenie URPL oraz pozytywna opinię Komisji Bioetycznej.
  • 30 stycznia 2023 r. odbyła się wizyta inicjująca otwarcie ośrodka. Badanie jest badaniem jednoośrodkowym i będie prowadzone w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Klinika Hematologii i Transplantologii PUMi Oddział Transplantacji Szpiku SPSK 1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin.
  •  Rekrutację pacjentów do badania planuje się rozpocząć w miesiącu kwietniu 2023 r. 
  • Aktualnie trwają prace organizacyjno-administracyjne związane z wytworzeniem i zwolniem Produktu Badenego, który będzie wykorzystywany w niniejszym badaniu.
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886