UniwersytetPolish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network - CARNET


Logo projektu:

Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network - CARNET

Nr umowy:

2020/ABM/04/00002


Okres realizacji:

01.01.2021 - 31.12.2026


Wartość projektu:

100 000 000,00 zł , w tym dla PUM 1 497 320,00 zł


Kierownik projektu:

prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński


Koordynacja administracyjna:

Ewa Piekarczyk - Dział Funduszy Zewnętrznych


Streszczenie projektu:

Projekt realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzą:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny - Lider konsorcjum
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii,
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie,
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Celem projektu jest opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie w chorobach układu krwiotwórczego takich jak złośliwe chłoniaki i ostre białaczki z opornością na chemioterapię, w przypadku których brak jest innej opcji terapeutycznej. Realizacja projektu rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej w formie najbardziej spersonalizowanej. Immunoterapia CAR-T to terapia oparta na wykorzystaniu własnego układu odpornościowego do walki z chorobą nowotworową i polega na pobraniu od pacjenta limfocytów T, które są następnie modyfikowane genetycznie w laboratorium inżynierii komórkowej. Nowo-wprowadzony gen koduje wytwarzanie przez własne limfocyty T receptora CAR rozpoznającego specyficzne antygeny komórek nowotworowych w organizmie pacjenta. W efekcie zmodyfikowane genetycznie limfocyty T intensywnie zwalczają komórki nowotworowe ze skuteczną ich destrukcją. Dzięki terapii zmodyfikowanymi komórkami CAR-T można uzyskać całkowitą remisję u ok. 90 proc. chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną oraz u 60-70% chorych na chłoniaki złośliwe.

Istotny jest fakt, że lista wskazań medycznych do zastosowania technologii CAR-T stale jest powiększana. Na świecie trwają obecnie badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności terapii CAR-T również w innych nowotworach hematologicznych, a także w guzach litych, takich jak rak płuca, rak piersi, glejak wielopostaciowy czy rak trzustki, co jest ważne z punku widzenia badań naukowych, ale przede wszystkim z punktu widzenia szans dla pacjentów onkologicznych, także w Polsce. Ocenia się, że terapia CAR-T może być w przyszłości wykorzystana zarówno u dorosłych, jak i dzieci, w leczeniu kilkudziesięciu chorób, jednak wymaga to dalszych intensywnych badań.

Projekt obejmuje badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnej technologii CAR-T celem zwiększenia jej efektywności terapeutycznej oraz obniżenia kosztów leczenia, gdyż technologia CAR-T może być nawet 10 razy tańsza niż obecnie dostępna komercyjna forma, jeśli będzie wytwarzana według ustalonej metody w polskich ośrodkach badawczo-rozwojowych na potrzeby pacjentów w Polsce. Ośrodki hematoonkologiczne biorące udział w projekcie wykazały gotowość, by tę technologię wytworzyć i wdrożyć na stałe do polskiego systemu ochrony zdrowia po dokonaniu pełnej oceny bezpieczeństwa proponowanej terapii komórkowej CAR-T. Ponadto, każdy z ośrodków kliniczno-naukowych wchodzących w skład Konsorcjum posiada wybitne indywidualne doświadczenia we wprowadzaniu nowatorskich produktów leczniczych do terapii dzięki doskonale przygotowanej kadrze i zapleczu laboratoryjnemu. Zastosowanie zaawansowanych metod molekularnych do badań pozwoli na przeprowadzenie eksperymentów niezbędnych do identyfikacji najbardziej skutecznej strategii terapeutycznej opartej o limfocyty CAR-T. W zaplanowanychw projekcie badaniach in vitro w fazie przedklinicznej oraz w fazie klinicznej pozastosowaniu terapii komórkami CAR-T badacze z Zakładu Patologii Ogólnej PUM oraz klinicyści z Kliniki Hematologii PUM dokonająoceny odpowiedzi molekularnej w przebiegu leczonej choroby hematoonkologicznej iokreślą mechanizmy epigenetyczne ją warunkujące, zarówno ze strony modyfikowanychgenetycznie limfocytów CAR-T w trakcie terapii, jak i ze strony tkanek układukrwiotwórczego objętych procesem chorobowym w organizmie pacjenta.

Projekt realizowany w ramach zadań Agencji Badań Medycznych, o których mowa  w art. 15 ust. 2 Ustawy o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. 2019, poz. 447), środki finansowe na realizację Projektu zostaną pokryte w 100%  ze środków Agencji Badań Medycznych.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886