UniwersytetRegionalne Centrum Medycyny Cyfrowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - RCMC PUM


Logo projektu:

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - RCMC PUM

Nr umowy:

2023/ABM/02/00006 – 00


Okres realizacji:

24.10.2023 - 31.07.2028


Wartość projektu:

29 980 621,39 zł


Kierownik projektu:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski / dr hab. n. med. Andrzej Ossowski, prof. PUM


Koordynacja administracyjna:

lek. med. Piotr Czupryński - Dyrektor RCMC tel. 48 505 303 747 / mgr inż. Karolina Sorbian-Gajewska - Dyrektor ds. operacyjnych RCMC tel. 48 505 303 518 / mgr Paweł Stasierowski /mgr Łucja Górnik - Dział Funduszy Zewnętrznych PUM


Streszczenie projektu:

Głównym celem działalności Centrum będzie prowadzenie badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, łączących nauki medyczne z innymi dziedzinami wiedzy, w tym ekonomiki procesów medycznych oraz ekonomii systemu finansowania służby zdrowia, a także regulacyjnego (prawno-administracyjnego) otoczenia jednostek medycznych w Polsce i Unii Europejskiej. Istotną ideą planowanej działalności Centrum będzie także łączenie refleksji nad wieloma dziedzinami nauk związanych ze światem medycyny oraz nauk ścisłych, m.in. takich jak biotechnologia oraz nanotechnologia. 

Wieloprofilowy charakter projektowanych badań nie może pomijać również tych szczególnych potrzeb, jakie w ostatnim czasie istotnie się unaoczniły, tj. działania państwa, zapewnienia jego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zagwarantowania odpowiedniego dostępu do świadczeń medycznych w sytuacjach nadzwyczajnych tj.(zagrożenia terrorystyczne, pandemie, pomoc medyczna i humanitarna państwom w okresie wojny). Odpowiedź na te zagadnienia nie będzie zaś możliwa bez tworzenia przekrojowych zespołów badawczych, a następnie tworzenia warunków do upowszechniania wyników prowadzonych przez nie badań wśród interesariuszy, w tym organów państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek służby zdrowia. 

Ponadto celem realizacji niniejszej inwestycji jest stworzenie Centrum o charakterze głęboko naukowym, funkcjonującego w oparciu o najwyższe standardy. Do jego zadań będzie należeć inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących świata medycyny i dziedzin pokrewnych. Powstanie Centrum przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia umiędzynarodowienia Uczelni poprzez możliwość prowadzenia interaktywnych szkoleń, spotkań, forów i konferencji naukowych, zarówno w sposób zdalny jak i na miejscu oraz przyjmowania kadry naukowej z zagranicy. 

Centrum będzie prowadzić również funkcję edukacyjną i ekspercką. Powstanie Centrum da również podwaliny do rozwoju kształcenia na uczelniach. Pojawią się nowe pomysły badawcze. Wychodząc naprzeciw zmianom w podejściu do edukacji na szczeblu wyższym, powoływania większej kierunków interdyscyplinarnych w medycynie niezbędne jest utworzenie Centrum Badań Interdyscyplinarnych Studiów Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886