Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. med. Rafał Becht


Zespół:

 • dr n. med. Katarzyna Ciepiela - specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Paulina Żukowska - specjalista onkologii klinicznej

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów zajmuje się diagnostyką i terapią systemową nowotworów złośliwych a w szczególności: 

 • nowotworów złośliwych OUN, 
 • nowotworów złośliwych głowy i szyi, raka piersi,
 • nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego,
 • nowotworów złośliwych kobiecego i męskiego układu płciowego,
 • mięsaków tkanek miękkich i kości,
 • nowotworów złośliwych skóry,
 • raków neuroendokrynnych,
 • ziarnicy złośliwej.

 

W zakresie leczenia systemowego w oddziale prowadzi się: 

 • chemioterapię,
 • immunoterapię,
 • leczenie ukierunkowane molekularnie (celowane),
 • hormonoterapię.

Oddział współpracuje z Klinikami i Oddziałami Chirurgicznymi w zakresie leczenia skojarzonego oraz z Oddziałem Klinicznym Radioterapii ZCO. W zakresie dydaktyki uniwersyteckiej w oddziale prowadzone są zajęcia z onkologii dla studentów V roku Kierunku Lekarskiego oraz VI roku w zakresie onkologii-specjalność wybrana. Dodatkowo nauczyciele akademiccy zatrudnieni w tutejszym oddziale prowadzą zajęcia z propedeutyki onkologii dla farmaceutów na V roku kierunku Farmacja, onkologia kliniczna dla IV roku Kierunku Analityka Medyczna oraz propedeutyka onkologii klinicznej dla II roku kierunek Biotechnologia Medyczna. W ramach kształcenia podyplomowego oddział posiada akredytację CMKP do prowadzenia specjalizacji z zakresu onkologii klinicznej oraz do prowadzenia staży kierunkowych z zakresu onkologii klinicznej dla innych specjalizacji. Przy oddziale działa Onkologiczne Studenckie Koło Naukowe skupiające studentów i lekarzy stażystów podyplomowych zainteresowanych onkologią kliniczną. Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów współpracuje z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM , realizowane są tutaj badania kliniczne II i III fazy z zakresu onkologii klinicznej dla różnych jednostek narządowych. Pracownicy oddziału prowadzą również własne badania / eksperymenty medyczne z zakresu poszukiwania czynników predykcyjnych i prognostycznych w nowotworach złośliwych oraz postępowania wspomagającego przy terapii onkologicznej. W oddziale oprócz lekarzy specjalistów onkologii klinicznej (10 specjalistów) oraz dwóch specjalizantów w onkologii klinicznej pracują pielęgniarki specjalistki min. w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego, psycholog kliniczny, rehabilitant oraz dietetyk kliniczny.


Podległe jednostki:

 • Poradnia Onkologiczna- chemioterapii,
 • Oddział Dzienny Chemioterapii.


Nota kierownika jednostki:

dr n. med. Rafał Becht

Dr n. med. Rafał Becht studia w zakresie medycyny ukończył w 2001 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Następnie był słuchaczem Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie w roku 2005 obronił pracę doktorską pt. "Angiogeneza w szpiku kostnych u chorych na chłoniaki nieziarnicze" i uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W roku 2008 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu onkologii klinicznej a w roku 2014 tytuł specjalisty z zakresu immunologii klinicznej. W latach 2002-2015 pracował jako asystent w Klinice Hamatologii PUM. Od 2016 roku jest Kierownikiem Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów PUM. W latach 2017-2022 był Konsultantem Wojewódzkim w zakresie immunologii klinicznej. W roku 2022 ukończył Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM z zakresu "Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi". W roku 2023 ukończył Studia Podyplomowe "Executive MBA in Healthcare Management"- Uniwersytet - Szkoła Wyższa Psychologii Stosowanej (SWPS) w Warszawie. Od wielu lat bierze udział w badaniach klinicznych II i III fazy z zakresu hematoonkologii i onkologii klinicznej, gdzie pełni funkcję głównego badacza lub współbadacza. W ramach działalności statusowej w PUM jest kierującym dwoma projektami aktualnie realizowanymi w zakresie poszukiwania czynników predykcyjnych i prognostycznych w nowotworach  złośliwych oraz postępowania wspomagającego w onkologii. Jest autorem i współautorem prac opublikowanych w licznych recenzowanych czasopismach naukowych oraz współautorem prac prezentowanych na konferencjach i kongresach polskich i zagranicznych. Jest recenzentem w czasopismach onkologicznych i pokrewnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK), Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi. Jest członkiem komisji akredytacyjnej CMKP dla jednostek prowadzących specjalizację z zakresu immunologii klinicznej. Jest opiekunem IV roku Kierunku Lekarskiego w PUM.


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, SPSK1 wejście N , III piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 05 02

E-mail: onkoklin@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886