Zakład Analityki Medycznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Aldona Siennicka


Zespół:

  • dr n. med. Marta Budkowska
  • prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska
  • mgr Magdalena Kłysz
  • mgr Justyna Schemionek
  • Katarzyna Wolańska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna:
ANALITYKA MEDYCZNA:
• Analiza instrumentalna – wykłady, seminaria i ćwiczenia dla II roku 
• Chemia kliniczna - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku
• Analityka ogólna i techniki pobierania materiału - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku
• Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych – fakultet dla III roku
• Metody analityczne w diagnostyce laboratoryjnej dla analityków medycznych – fakultet dla IV roku
• Diagnostyka laboratoryjna – wykłady, seminaria i ćwiczenia dla V roku
BIOTECHNOLOGIA
• Metody analityczne w diagnostyce laboratoryjnej dla biotechnologów - fakultet I rok I stopnia
• Medyczna diagnostyka laboratoryjna - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku I stopnia
• Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych – fakultet dla  III roku I stopnia
FARMACJA
• Analiza instrumentalna klasyczna - wykłady i ćwiczenia dla II roku
• Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych – fakultet dla III roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Działalność naukowa:                                                                                                      
• Genetyczne, biochemiczne i środowiskowe uwarunkowania chorób układu krążenia
• Hemostatyczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (choroba niedokrwienna serca i mózgu, zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca)
• Molekularne i biochemiczne uwarunkowania oporności na leki przeciwpłytkowe (ASA i klopidogrel) u chorych kardiologicznych i neurologicznych
• Badania zaburzeń hemostazy i aktywności metaloproteinaz  w patogenezie tętniaka aorty brzusznej
• Okołooperacyjna ocena hemostazy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową poddawanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego; możliwe powiązania z migotaniem przedsionków
• Ocena rytmu dobowego bioaktywnych lipidów oraz czynników układu dopełniacza i ich związku ze zmianami w układzie krzepnięcia i fibrynolizy u zdrowych osób oraz ze stabilną choroba wieńcową
• Wpływ rytmu dobowego na aktywność enzymów stresu oksydacyjnego u osób zdrowych
• Wpływ przeszczepu wątroby na zmiany stężenia chemokin, czynników wzrostu, składowych układu dopełniacza oraz sfingolipidów
• Ocena związku mikropęcherzyków błonowych, monomerycznego CRP i reaktywności płytek z niepełną odpowiedzią na skojarzone leczenie przeciwpłytkowe u pacjentów z chorobą wieńcową


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr hab. n. med. Aldona Siennicka ukończyła Uniwersytet Szczeciński, w 2004 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2019 r. stopień doktora habilitowanego. Posiada tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz dyplom specjalisty w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna. Autorka licznych publikacji naukowych, szczególnie z zakresu głównych zainteresowań: wczesne etapy aterogenezy, nadkrzepliwość osoczowo-płytkowa w chorobach sercowo-naczyniowych, badania nad opornością na leki przeciwpłytkowe, patogeneza tętniaka aorty brzusznej, związek mikropęcherzyków błonowych i monomerycznego CRP z odpowiedzią na leczenie przeciwpłytkowe. Główny badacz lub współbadacz projektów naukowo-badawczych, finansowanych m.in. ze środków KBN i MNiSW. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych. Za swoją działalność otrzymała nagrody naukowe Rektora PUM. Pełni funkcję Koordynatora ds. praktyk studenckich oraz Koordynatora ds. punktów ECTS dla studentów kierunku Analityka Medyczna. Jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich oraz Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72; Zakład Analityki Medycznej PUM, budynek K, II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 15 10, +48 91 466 15 12

E-mail: aldona.siennicka@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886