Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Aleksandra Kładna


Zespół:

  • dr n. med. Joanna Nieznanowska starszy wykładowca
  • dr n. zdr. Edyta Skwirczyńska asystent
  • mgr Paulina Zbyszyńska-Kubasik wykładowca
  • dr n. med. Mirela Niedzielska asystent
  • dr n. med. Joanna Woźnicka wykładowca
  • mgr Magdalena Szymańska wykładowca

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej prowadzi wielowymiarową działalność dydaktyczną i naukową opartą na hipokratesowskich zasadach działania i wizji lekarskiego powołania, gdzie przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna. Realizacja tych koncepcji została wprowadzona studentom dwóch wydziałów PAM/PUM: Wydziału Medycyny i Stomatologii, w tym studentów English Program, Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Aleksandra Kładna

Dr hab. n. med. Aleksandra Kładna ukończyła PAM w 1982 r., w 1986 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego. Egzamin specjalizacyjny z dermatologii i wenerologii zdała z wyróżnieniem w 1996 r., a w 2008 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa i Administracji z prawa medycznego, bioetyki, socjologii medycznej. W 2011 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Autorka nowatorskiego projektu "Aktywność fizyczna a choroby nowotworowe" (promotor dwóch rozpraw doktorskich, 2001 Poznań, 2005 Poznań, Uchwała Komisji Bioetycznej PAM z dnia 09.12.2002 r., nr BN-001/254/02).
Od 2003 r. zaangażowana na terenie województwa zachodniopomorskiego w ruch społeczno-hospicyjny z wielowymiarową działalnością edukacyjną opartą na zasadach wolontariatu, który zrodził się z potrzeby odrębnego traktowania człowieka umierającego na chorobę nowotworową. Kultywująca hipokratejski model leczenia człowieka a nie tylko leczenia choroby w 2005 roku wprowadziła na wydziale lekarskim i stomatologii PAM do programu zajęć z pierwszej pomocy medycznej nowatorski program kształcenia umiejętności empatycznych u studentów PAM/PUM - aż do fakultetów włącznie "Empatia w medycynie" na kierunku lekarskim, stomatologii, farmacji, biotechnologii, medycyny laboratoryjnej.

W ramach doskonalenia procesu dydaktycznego podjęła wysiłek opublikowania w roku 2007 i 2008 pod swoją redakcją wraz z zespołem Zakładu Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej  podręcznika w języku polskim i angielskim "Pielęgniarstwo, desmurgia, stany zagrożenia życia. Wybrane zagadnienia" wraz z nowatorskim rozdziałem "Empatia jako jedna z ważnych umiejętności klinicznych" (Ziółkowska-Rudowicz, Kładna), gdzie kolejno powstała seria czterech nowatorskich artykułów w Polskim Merkuriuszu Lekarskim (Ziółkowska-Rudowicz, Kładna, 2010) i monografia "Empatia w medycynie (Ziółkowska-Rudowicz, Kladna, 2014).

W latach 1989-1991 pracowała jako lekarz ogólny w Sacred Heart Hospital w Abeokucie - Nigeria. Jest autorką i współautorką przeszło 200 prac naukowych w języku polskim i angielskim. Jest promotorem 13 rozpraw doktorskich.  Każdego roku, przez 37 lat doceniana przez studentów w działalności dydaktycznej. Członek rady redakcyjnej czasopisma "Archiwum Historii i Filozofii" i zagranicznego czasopisma "Current Drug Therapy". Powoływana przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na superrecenzenta i recenzenta z zakresu historii medycyny i dermatologii.

Od 2020 roku powołana w skład Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej. Edukatorka młodzieży w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę - odkrywanie śladów kultury i historii, tradycji, osiągnięć polskiej nauki" (punkt edukacyjny Muzeum Medycyny przy ZHMiEL).
 


Adres jednostki:

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 - Sekretariat piętro III, pokój 303b


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 48 00 821, +48 91 48 00 838

E-mail: zhmel@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886