Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. farm., dr n. chem. Maria Dąbkowska


Zespół:

  • mgr n. farm. Alicja Szatanik
  • BSc (Hons) Biomedical Science Alicja Kosiorowska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W ramach działalności naukowo-badawczej Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej realizuje zakres badawczy z zakresu Biofarmacji. W pracowni prowadzone są badania dotyczące biodegradowalnych systemów dostarczania substancji leczniczych - DDS (Drug Delivery Systems, w tym m.in. białek terapeutycznych, cytostatyków, miRNA), w tym projektowanie leków biofarmaceutycznych, opracowanie metody syntezy oraz testowanie ich w układach in vitro.

W ramach interdyscyplinarnego podejścia studenci i pracownicy naukowi zdobywają kompleksową wiedzę na temat aktywnych składników farmaceutycznych, wpływu drogi podawania leków oraz wyborze odpowiedniej metody syntezy produktu leczniczego. Zarówno prace badawcze jak i programy nauczania, koncentrują się na projektowaniu i wytwarzaniu biodegradowalnych DDS, badając m.in. ich stabilność oraz mechanizmy uwalniania leku. Pozwala to opracowywać procesy produkcji leków zgodnych z reżimem GMP oraz określać wpływ właściwości fizykochemicznych na biologiczne efekty zastosowanej formy leków co jest kluczowe dla optymalizacji terapii. Zrozumienie interakcji fizykochemicznych między biodegradowalnymi DDS może polepszyć skuteczność terapeutyczną poprzez zwiększenie czasu działania, zwiększenie biodostępności oraz stabilności w warunkach biologicznych. Te innowacyjne podejścia nie tylko poszerzają wiedzę na temat tworzenia zaawansowanych systemów dostarczania leków, lecz również sprzyjają rozwojowi nowej generacji biodegradowalnych nanocząstek, co może prowadzić do minimalizacji skutków ubocznych stosowanych terapii.

 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. farm. Maria Dąbkowska w 2008 roku ukończyła studia na kierunku Chemia sądowa na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Przedmiotem rozprawy doktorskiej „Mechanisms of irreversible adsorption of nanoparticles and proteins on solid surfaces determined by electrokinetic investigations and AFM microscopy" było określenie mechanizmów nieodwracalnej adsorpcji nanoczastek i białek na powierzchniach granicznych. W 2023 roku dr Maria Dąbkowska uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie Nauki farmaceutyczne za osiągnięcie naukowe zatytułowane "Nanocząstki o rdzeniu dendrymerycznym jako systemy dostarczające białek terapeutycznych z rodziny neurotrofin w modelach chorób neurodegeneracyjnych". Od 1 października 2021 roku dr hab. n. farm. Maria Dąbkowska jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej, która została utworzona na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 


Adres jednostki:

71-244 Szczecin, pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, budynek MCD - 3


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 815 10 06

E-mail: farmkin@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886