Zakład Farmakognozji i Naturalnych Środków Leczniczych (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. farm. Małgorzata Geszke-Moritz


Zespół:

  • dr n. przyr. Magdalena Liput - asystent

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W zakładzie odbywają się zajęcia dla studentów kierunku Farmacja z przedmiotów Farmakognozja oraz Leki pochodzenia naturalnego. Celem nauczania przedmiotu Farmakognozja jest zapoznanie studentów z substancjami roślinnymi o znaczeniu terapeutycznym, ich działaniem wraz z mechanizmem i wskazaniami do ich stosowania oraz poznanie właściwości farmakologicznych ważniejszych substancji czynnych. Z kolei celem nauczania przedmiotu Leki pochodzenia naturalnego jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu praktycznego zastosowania leków i preparatów pochodzenia naturalnego w celach leczniczych i w profilaktyce. Badania naukowe prowadzone w jednostce dotyczą syntezy, modyfikacji, charakterystyki i bioanalitycznych zastosowań kropek kwantowych, procesów rozdzielania mieszanin związków biologicznie czynnych metodą HPLC (rozdzielanie analityczne i  preparatywne), ekstrakcji związków biologicznie czynnych z surowców roślinnych, ilościowego oznaczania zawartości substancji biologicznie czynnych metodą fluorymetryczną, HPLC oraz zaawansowanym systemem do analizy metodą TLC.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. farm. Małgorzata Geszke-Moritz

Dr hab. n. farm. Małgorzata Geszke-Moritz w 2008 roku ukończyła studia farmaceutyczne na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych na tym samym Wydziale, broniąc pracę doktorską realizowaną w systemie co-tutelle we współpracy z Université de Lorraine w Nancy we Francji. Przedmiotem rozprawy doktorskiej była synteza, fotofizyczna charakterystyka oraz zastosowanie fluorescencyjnych nanokryształów (kropek kwantowych) jako znaczników komórek nowotworowych. W 2019 roku dr Małgorzata Geszke-Moritz uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie Nauki farmaceutyczne za osiągnięcie naukowe zatytułowane "Biomedyczne zastosowania wybranych materiałów nanostrukturalnych". Od 1 października 2020 roku dr Małgorzata Geszke-Moritz jest kierownikiem Zakładu Farmakognozji i Naturalnych Środków Leczniczych, który został utworzony na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zainteresowania naukowe: synteza i właściwości kropek kwantowych, biomedyczne zastosowania nanomateriałów, zastosowania materiałów mezoporowatych w systemach dostarczania substancji leczniczych oraz izolacja i oznaczanie substancji biologicznie aktywnych w wyciągach roślinnych.


Adres jednostki:

71-244 Szczecin, Plac Polskiego Czerwonego Krzyża 1, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3, p. 1, pokój 1.19 (sekretariat)


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 815 10 12

E-mail: farmakognozja@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886