Zakład Chemii Farmaceutycznej


Kierownik jednostki:

dr hab. n. farm., dr n. chem. Michał Moritz


Zespół:

  • dr n. zdr. Wiktoria Duchnik - asystent
  • lic. Anna Skórka - pracownik sekretariatu
  • mgr inż. Kamila Szcześniak - młodszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Zakładzie Chemii Farmaceutycznej prowadzone są badania w zakresie:

  • syntezy, modyfikacji i charakterystyki mezoporowatych krzemionek (SBA-15, SBA-16, PHTS, MCF, MCM-41, MCM-48)
  • zastosowania mezoporowatych krzemionek oraz materiałów nanostrukturalnych jako nośników w systemach dostarczania leków (drug delivery system)
  • zastosowania mezoporowatych krzemionek jako adsorbentów substancji biologicznie czynnych występujących w surowcach pochodzenia naturalnego (jako adsorbenty służące wzbogacaniu analitu metodą SPE-solid phase extraction)
  • modelowania procesów adsorpcji i uwalniania substancji leczniczych z materiałów nanostrukturalnych.                              

Zakład wyposażony jest w unikatową aparaturę badawczą służącą do charakteryzowania nanostrukturalnych nośników leków oraz badania procesu uwalniania substancji czynnych: (1) proszkowy dyfraktometr rentgenowski D2 Phaser, firmy Bruker; (2) urządzenie do badania dostępności farmaceutycznej firmy Hanson wyposażone w automatyczny kolektor próbek; (3) Spektrometr FT-IR 4700 firmy Jasco; (4) urządzenie do pomiaru wielkości cząstek Zetasizer Ultra firmy Malvern; (5) Spektroforometr dwuwiązkowy Jasco V-750; (6) analizator temperatury topnienia firmy Kruss. W Zakładzie Chemii Farmaceutycznej prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Farmacja z przedmiotów: chemia leków, synteza i technologia środków leczniczniczych oraz biotechnologia farmaceutyczna z farmacją przemysłową I, a także biotechnologiczne metody wytwarzanie substancji biologicznie czynnych dla studentów biotechnologii medycznej. W Zakładzie funkcjonuje również Studenckie Koło Naukowe.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. farm., dr n. chem. Michał Moritz

Doktor habilitowany Michał Moritz w 2007 r. ukończył studia biotechnologiczne na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2008 r. ukończył studia farmaceutyczne na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W  2011 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych uzyskał w 2018 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Michał Moritz jest współautorem blisko 50 publikacji naukowych indeksowanych w Journal Citation Report. Jest on także członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego o. Poznań oraz wielokrotnym recenzentem artykułów naukowych renomowanych czasopism o zasiegu międzynarodowym (m. in. Chemical Engineering Journal, Applied Surface Science, Drug Discovery Today, Journal of Hazardous Materials, International Journal of Pharmaceutics). Jest również beneficjentem projektów MNiSW oraz NCN. Podczas sowojej pracy zawodowej był promotorem ok. 20 prac dyplomowych. Zainteresowania naukowe dotyczą głownie syntezy, modyfikacji i oceny właściwości fizykochemicznych materiałów mezoporowatych stosowanych jako nośniki leków, modelowania procesów adsorpcji oraz uwalniania leków, a także wykorzystania nanomateriałów jako nośników w systemach dostarczania substancji leczniczych. Od 1 października 2020 roku dr hab n. farm., dr n. chem. Michał Moritz jest kierownikiem Zakładu Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM w Szczecinie. 


Adres jednostki:

Plac Polskiego Czerwonego Krzyża 1, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3, p. 1, pokój 1.19 (sekretariat)


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 815 10 12

E-mail: chemfarm@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886