Zakład Chemii Farmaceutycznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. farm., dr n. chem. Michał Moritz


Zespół:


Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Zakładzie Chemii Farmaceutycznej prowadzone są badania w zakresie:

  • syntezy, modyfikacji i charakterystyki mezoporowatych krzemionek (SBA-15, SBA-16, PHTS, MCF, MCM-41, MCM-48)
  • zastosowania mezoporowatych krzemionek oraz materiałów nanostrukturalnych jako nośników w systemach dostarczania leków (drug delivery system)
  • zastosowania mezoporowatych krzemionek jako adsorbentów substancji biologicznie czynnych występujących w surowcach pochodzenia naturalnego (jako adsorbenty służące wzbogacaniu analitu metodą SPE-solid phase extraction)
  • modelowania procesów adsorpcji i uwalniania substancji leczniczych z materiałów nanostrukturalnych.

Zakład wyposażony jest w unikatową aparaturę badawczą służącą do charakteryzowania nanostrukturalnych nośników leków oraz badania procesu uwalniania substancji czynnych: (1) proszkowy dyfraktometr rentgenowski D2 Phaser, firmy Bruker; (2) urządzenie do badania dostępności farmaceutycznej firmy Hanson wyposażone w automatyczny kolektor próbek; (3) Spektrometr FT-IR 4700 firmy Jasco; (4) urządzenie do pomiaru wielkości cząstek Zetasizer Ultra firmy Malvern; (5) Spektroforometr dwuwiązkowy Jasco V-750. W Zakładzie Chemii Farmaceutycznej prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Farmacja z przedmiotów: chemia leków, synteza i technologia środków leczniczniczych oraz biotechnologia farmaceutyczna z farmacją przemysłową I, a także biotechnologiczne metody wytwarzanie substancji biologicznie czynnych dla studentów biotechnologii medycznej. W Zakładzie funkcjonuje również Studenckie Koło Naukowe.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, Plac Polskiego Czerwonego Krzyża 1; Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3, p. 1, pokój 1.19 (sekretariat)


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 815 10 12

E-mail: chemfarm@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886