UniwersytetKatedra i Zakład Pielęgniarstwa (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Elżbieta Grochans


Zespół:

 • dr hab. n. med. i n. zdr. Małgorzata Szkup
 • dr n. med. Katarzyna Augustyniuk
 • dr n. med. Marzanna Stanisławska
 • dr n. zdr. Małgorzata Starczewska
 • dr n. zdr. Daria Schneider-Matyka
 • dr n. zdr. Anita Rybicka
 • dr n. zdr. Anna Cybulska
 • dr n. zdr. Kamila Rachubińska
 • dr n. zdr. Halina Brzeźniak
 • dr n. zdr. Grzegorz Wójcik
 • dr n. zdr. Natalia Bobak
 • dr n. med. Przemysław Ustianowski
 • mgr Krzysztof Radek
 • mgr Karolina Słowik
 • mgr Aleksandra Derezińska
 • mgr Marta Nowak
 • mgr Adrianna Królikowska
 • mgr Natalia Cabanek
 • Barbara Kamienowska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Katedra i Zakład Pielęgniarstwa prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (Kierunek: Pielęgniarstwo- I i II stopień, Położnictwo I i II stopień, Fizjoterapia), Wydziału Medycyny i Stomatologii (Kierunek: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny w tym English Division), Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej (Kierunek: Analityka Medyczna). Kształcenie studentów przebiega w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w wykładowym języku polskim oraz języku angielskim dla studentów z English Programme. W Katedrze realizowane są również zajęcia dla doktorantów Szkoły Doktorskiej. 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tradycyjnych metod nauczania, e-learningu, a także symulacji medycznej (niskiej i wysokiej wierności oraz pacjenta symulowanego). Nasi wykładowcy aktywizują studentów za pomocą TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) oraz wykorzystują Problem-Based Learning, Evidence-Based Medicine i Evidence-Based Nursing Practice. Do  weryfikacji efektów uczenia dla kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo I stopnia wykorzystywany jest egzamin OSCE (Objective Structured   Clinical  Examination).

W zakresie działalności naukowo-badawczej Katedra i Zakład Pielęgniarstwa zajmuje się: 

 • zdrowiem kobiet w różnych okresach życia, zwłaszcza analizą czynników biologicznych, psychicznych, społecznych wpływających na funkcjonowanie kobiet w okresie około i pomenopauzalnym,
 • wieloaspektową analizą jakości życia pacjentów poddawanych terapii,
 • badaniami naukowymi w pielęgniarstwie, których celem jest dążenie do rozwoju pielęgniarstwa w obszarach: praktycznym, teoretycznym oraz naukowym, z uwzględnieniem zagadnień istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego. 

Ponadto Katedra i Zakład Pielęgniarstwa uczestniczy w międzynarodowym projekcie Imminent Disease Prediction and Prevention at the Environment Host Interface (IMMEDIATE), mającym na celu ocenę funkcjonowania osi dieta-mikrobiom-immunometabolizm. Badania są realizowane dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej w ramach programu HORYZONT 2022.  


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Elżbieta Grochans

Prof. Elżbieta Grochans uzyskała tytuł zawodowy pielęgniarki w 1984 roku, tytuł magistra w 1992 roku na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 2002 roku, a w 2013 stopień doktora habilitowanego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, w 2019 roku tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Pracowała jako pielęgniarka, nauczycielka pielęgniarstwa, a od 2001 roku jest nauczycielem akademickim w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie - menedżer badań naukowych i prac rozwojowych, jest również specjalistą w dziedzinie organizacji  i zarządzania. 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na: wpływie czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych na zdrowie kobiet na różnych etapach życia, uwarunkowaniach objawów depresyjnych u kobiet około i pomenopauzalnych, związkach zespołu metabolicznego z podłożem genetycznym, metabolizmie hormonów i lipidów u kobiet w późnym okresie rozrodczym, wieloaspektowej jakości życia pacjentów poddawanych terapii i badań związanych ze współczesnym pielęgniarstwem.

Prof. Grochans jest członkiem towarzystw naukowych, między innymi Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Jest laureatką licznych zespołowych i indywidualnych nagród naukowych oraz dydaktycznych Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a w 2021 roku otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia. Jest promotorem siedemnastu prac doktorskich i około 230 prac magisterskich.

Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana WNoZ, a od 2020 kieruje również Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Adres jednostki:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 480 09 10

E-mail: zpropnp@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886