Uniwersytet



Katedra Psychiatrii


Kierownik jednostki:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Samochowiec


Zespół:

  • dr n. med. Marcin Jabłoński
  • dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur
  • dr n. med. Sylwia Kalinowska
  • dr n. med. Anna Konopka
  • lek. Agata Bąba-Kubiś
  • dr n. zdr. Jacek Kurpisz
  • dr n. med. Paweł Liśkiewicz
  • dr hab. Monika Mak
  • mgr Piotr Plichta
  • lek. Piotr Podwalski

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Katedra i Klinika Psychiatrii prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów trzech wydziałów PUM: Wydziału Medycyny i Stomatologii, Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej, a także prowadzi specjalizacje lekarzy z psychologii klinicznej. W zakresie działalności klinicznej Katedra zajmuje się m.in. badaniami farmakogenetycznymi użyteczności leków psychotropowych, badaniami genetycznymi pacjentów z zespołem zależności alkoholowej, pacjentów z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi, schizofrenicznymi i lękowymi, czy zaburzeniem odżywania oraz wpływem mikrobioty na zaburzenia psychiczne. Prowadzoone są badania nad stanami wysokiego ryzyka psychozy i markerami psychoz: neuroobrazowymi, neuropsychologicznymi, genetycznymi. . Działalność prowadzona jest w oddziale terenowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Podległe jednostki:

Zakład Psychologii Zdrowia, 
Poradnia Psychiatryczna, 
Zespół Leczenia Środowiskowego.


Nota kierownika jednostki:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Samochowiec

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec ukończył studia medyczne 1991  w Szczecinier. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 1993, a w 1999  r. stopień doktora habilitowanego. W latach 1997-1999 przebywał na stypendium Humbodta w Klinice Psychiatrii na Uniwersytece w Berlinie. Od 2012 roku piastuje funkcję prorektora ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2019-2022), przewodniczący Komitetu Sterującego Psychiatrycznymi Towarzystwami Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). W latach  2015-2023 członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA-European Psychiatric Association) i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Alkoholizmem  (Society for Biological Research on Alcoholism - ESBRA) - 2009-2013. Współorganizator 27. Zjazdu Psychiatrów Europejskich (EPA) i Zjazdów Psychiatrów Polskich (2007 i 2021 r.). Stypendysta Fundacji Alexandra Humboldta na Uniwersytecie w Berlinie (1996-1999). Redaktor naczelny „Archives of Psychiatry and Psychotherapy”, członek Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: „Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry”, „Psychiatria Polska”, „Alkohol i Narkomania”. Laureat Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2020 i nagrody „Aktywny w Walce z Depresją". Promotor 19 prac doktorskich, opiekun 5 habilitacji. Autor przeszło 300 prac poglądowych w języku polskim, angielskim i niemieckim, szczególnie z zakresu głównych zainteresowań: genetyki uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyki schizofrenii, schizofrenii deficytowej, epizodów psychozy, stanów wysokiego ryzyka psychozy, psychobioty. 


Adres jednostki:

ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 35 11 320; +48 91 35 11 322

E-mail: kl_psych@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886