Realizowane projekty INTERREG


 


Tytuł: „Baltic Game Industry" - Empowering a Booster for Regional Development (BGI)

Źródło finansowania: Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Budżet projektu BGI: 3 496 874,00 EUR

Budżet PUM: 360 000,00 zł, w tym 85%, tj. 306 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: październik 2017 – wrzesień 2020

Konsorcjum projektowe :

Lider: BGZ Berlin International Cooperation Agency GmbH oraz 22 partnerów reprezentujących 8 krajów regionu Morza Bałtyckiego (Niemcy, Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Polskę oraz Szwecję). Dodatkowo w projekcie uczestniczy 25 stowarzyszonych partnerów instytucjonalnych. Każdy z krajów jest reprezentowany przez przedstawiciela administracji publicznej, instytucję otoczenia biznesu lub ośrodek edukacji.

Kierownik projektu w PUM: Dr hab. n. med., prof. PUM,  Jolanta Kucharska-Mazur

Program Interreg Baltic Sea Region (BSR) wspiera zintegrowany rozwój terytorialny i współpracę na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego.


 

Projekt "Baltic Game Industry" - Empowering a Booster for Regional Development (BGI) ma na celu wzmocnienie przemysłu gier w Regionie Morza Bałtyckiego (BSR), zwiększając zdolność do innowacyjności i przekształcenie przemysłu gier w regionie w globalnego uczestnika o zasięgu ogólnoświatowym z międzynarodową konkurencyjnością.

Zakładane rezultaty projektu BGI obejmują następujące obszary:

  • Tworzenie polityki i poprawa warunków ramowych dla branży gier w regionie Morza Bałtyckiego,
  • Wzmocnienie personelu i zdolności instytucjonalnych mediatorów innowacji w celu skutecznego wspierania założycieli i młodych firm z branży gier,
  • Otwieranie nowych rynków dla firm oferujących gry poza sektorem rozrywki, czego przykładem są aplikacje VR w sektorze opieki zdrowotnej oraz inicjowanie innowacji w dziedzinie „poważnych gier”.

Najważniejszym celem jest ustanowienie struktur inkubacyjnych dla firm produkujących gry, jako standardowej oferty w celu skutecznego wspierania przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w regionie Morza Bałtyckiego i przekształcenia ich w silną gałąź gospodarki.


 

Zadania Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

PUM uczestniczy w realizacji pakietu 4 (WP 4), w którym założono wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej (VR) w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.

W projekcie BGI stworzono grę opartą na VR, której celem jest trening, zmierzający do zmiany zachowań: z sięgania po alkohol na unikanie alkoholu. W grze (approach-avoidance training program, AATP) pacjenci uczą się reakcji unikania w odpowiedzi na bodźce alkoholowe (poprzez odpychanie joysticka) i sięgania po napoje bezalkoholowe (poprzez przyciąganie joysticka). Stosowane dotychczas treningi oparte o konwencjonalne obrazy na ekranie komputera powodowały zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu przez osoby uzależnione oraz zwiększały prawdopodobieństwo utrzymania abstynencji. Zastosowanie VR zwiększy efektywność oddziaływań neuropsychologicznych i skuteczność metody.

Katedra i Klinika Psychiatrii PUM zrekrutuje 60 osób z uzależnieniem od alkoholu, które zostaną losowo przydzielone do 3 równolicznych grup:

1) osób, u których stosowane będzie tylko konwencjonalne leczenie uzależnienia od alkoholu (terapia odwykowa psychologiczna),

2) osób, u których stosowane będzie konwencjonalne leczenie uzależnienia od alkoholu (terapia odwykowa psychologiczna) i dodatkowo AATP przy użyciu konwencjonalnego komputera

3) osób, u których stosowane będzie konwencjonalne leczenie uzależnienia od alkoholu (terapia odwykowa psychologiczna) i dodatkowo AATP przy użyciu VR.

Pacjenci będą oceniani pod kątem wpływu stosowanego leczenia na natężenie głodu alkoholu, okres utrzymywania abstynencji, ilość wypijanego alkoholu, inhibicję i aktywację behawioralną. Uzyskane wyniki posłużą m.in. do opracowania rekomendacji do stosowania wyżej opisanej metody w leczeniu uzależnienia od alkoholu.

Projekt jest współfinansowany przez program Interreg BSR, zatwierdzony w drugim naborze dotyczącym Priorytetu 1 "Zdolność do innowacji", cel 1.3 "Nietechnologiczna Innowacja". Program Regionu Morza Bałtyckiego Interreg (BSR).

Strona Programu: http://baltic-games.eu


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886