Zapytania ofertowe


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, realizujący projekt „Inkubator Innowacyjności +”  w konsorcjum z Akademią Morską w Szczecinie pod nazwą MareMed współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie  4.4). przeprowadza procedurę szacowania wartości zamówienia na przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

 

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania:

  1. Kalkulacja powinna zostać wykonana zgodnie z załącznikiem.
  2. Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Kalkulację proszę przesłać na adres: Centrum Transferu Technologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin lub na e-mail: cttpum@pum.edu.pl
  4. Zakładany termin udzielenia zamówienia: czerwiec/lipiec 2017r.
  5. Termin składania ofert 25.04.2017 r. Decyduje data wpływu.

 

Zaznaczamy, iż zapytanie ofertowe stanowi element wstępnej analizy rynku i nie jest zamówieniem, a otrzymane od Państwa oferty nie powodują żadnych zobowiązań.

Szczecin, dn. 19.04.2017r.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886