Zakres działalności


Do głównych zadań CTT PUM należy: 

 • ocena wyników prac naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem wdrożenia, transferu i komercjalizacji,
 • współdziałanie z zespołami i jednostkami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu,
 • współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 • współuczestnictwo w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych oferty szkoleniowej, edukacyjnej, badawczej i naukowej Uniwersytetu w zakresie wykorzystywania wyników badań naukowych i potencjału badawczego, a także komercjalizacji i ochrony praw własności intelektualnej,
 • pozyskiwanie podmiotów zainteresowanych badaniami, szkoleniami oraz innymi formami współpracy, 
 • pomoc w przygotowaniu wniosków tworzonych w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność innowacyjną, wdrożeniową, badawczą oraz rozwojową,
 • organizacja szkoleń dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów,
 • pomoc w dostępie do potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć zarówno dla studentów, doktorantów i pracowników i współpracujących z nimi przedsiębiorców,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii, a także krajowymi i zagranicznymi inkubatorami, klasterami i parkami naukowymi, technologicznymi i przemysłowymi,
 • działalność wspomagającą uczestnictwo w Programach Ramowych UE, poprzez prowadzenie Lokalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,
 • inicjowanie i przygotowywanie projektów do Programów Ramowych, a także ich obsługa administracyjna.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886