Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska


Zespół:

  • prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Danuta Kosik-Bogacka - profesor
  • dr. hab. n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk - adiunkt
  • dr n. med. Karolina Kot - asystent
  • mgr inż. Iwona Małecka
  • mgr Joanna Kotula - samodzielny referent
  • mgr Konrad Grzeszczak - doktorant

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna
W Katedrze prowadzone są kursy wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne dla studentów 8 kierunków oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej.

Dla studentów Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej realizowane są zajęcia w języku polskim na kierunku farmacja (Biologia z parazytologią, Botanika farmaceutyczna, Zwierzęta w badaniach biomedycznych), biotechnologia medyczna (Ochrona środowiska, Zwierzęta w badaniach biomedycznych, Badania naukowe w biotechnologii, Parazytozy ludzi i zwierząt), analityka medyczna (Diagnostyka parazytologiczna, Zwierzęta w badaniach biomedycznych).
Dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii prowadzone są zajęcia w języku polskim i angielskim  (kierunek lekarski: Parazytologia; kierunek lekarsko-dentystyczny: Biologia).
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu realizowane są zajęcia w języku polskim dla studentów kierunku pielęgniarstwo (Parazytologia), położnictwo (Parazytologia) i dietetyka kliniczna (Parazytologia).
W Szkole Doktorskiej prowadzone są zajęcia dla słuchaczy I roku (Standardy postępowania w eksperymentach na zwierzętach).

Działalność naukowa
Od wielu lat praca naukowa w Katedrze skupia się na dwóch głównych nurtach badawczych:

Pierwiastki śladowe i ksenobiotyki w organizmie człowieka i innych stałocieplnych kręgowców wykorzystywanych jako bioindykatory przy pośredniej ocenie skażenia środowiska.
Parazytozy ludzi i zwierząt.


Realizacja powyższych badań przebiega we współpracy z wieloma naukowcami z PUM oraz innych uczelni, w tym z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


Podległe jednostki:

  • Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej
  • Samodzielna Pracownia Botaniki FarmaceutycznejZakład Biologii i Parazytologii Medycznej@Samodzielna Pracownia Botaniki Farmaceutycznej


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska

Prof. dr hab. n. biol. Elżbieta Kalisińska (de domo Mazurek) ukończyła studia na kierunku biologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1978 r.), stopień dr. n. rol. nadała jej Rada Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie (1989 r.), a dr. n. biol. Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996 r.). W roku 2002 otrzymała tytuł profesora nauk biologicznych. Przez 30 lat pracowała na Akademii Rolniczej w Szczecinie (1978–2008), pełniąc tam różne funkcje i przez wiele lat kierowała Katedrą Zoologii. Od roku 2008 związana jest z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Biologii i Parazytologii Medycznej. Jej obszar badań naukowych obejmuje anatomię kręgowców, ekologię, parazytologię, ekotoksykologię i toksykologię. Profesor jest autorem licznych prac naukowych, w tym wielu oryginalnych artykułów, a także redaktorem książki (oraz autorem i współautorem kilku w niej rozdziałów) „Mammals and Birds as Bioindicators of Trace Element Contaminations in Terrestrial Environments. An Ecotoxicological Assessment of the Northern Hemisphere” (Springer, 2019). Jako nauczyciel akademicki wypromowała kilkudziesięciu magistrów i licencjatów oraz 12 doktorów. Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych (Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, European Ornithologists’ Union, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego), a w latach 2015-2018 była członkiem Polskiej Akademii Nauk (Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych oraz Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi).

W PUM w Szczecinie powierzano jej różne funkcje, a obecnie pełni rolę przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów PUM. Ponadto jest członkiem Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Za swoją działalność naukową i organizacyjną wielokrotnie otrzymała nagrody naukowe Rektora PUM w Szczecinie, a w roku 2015 Zachodniopomorskiego Nobla.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 16 72

E-mail: jkotula@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886