UniwersytetClinical Epigenetics International Conference (CLEPIC),


Logo projektu:

Clinical Epigenetics International Conference (CLEPIC),

Nr umowy:

DNK/SP/513492/2021


Okres realizacji:

30.12.2021-15.05.2023


Wartość projektu:

298150


Kierownik projektu:

dr hab. Tomasz Wojdacz


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

Epigenetyka jest stosunkowo młodą nauką. Pierwsze odkrycia budujące podwaliny epigenetyki
dokonały się niespełna 40 lat temu. Obecnie każda większa instytucja naukowa na świecie posiada
nawet kilka grup naukowych prowadzących badania w obrębie epigenetyki. Ponadto zdecydowana
część firm farmaceutycznych ma mniej lub bardziej rozbudowany program epigenetyki klinicznej.
Powyższe fakty najbardziej obrazują potencjał tej nauki medycznej, jak również konieczność
promocji i rozwoju jej w Polsce, ponieważ wciąż w naszym kraju bardzo niewielu naukowców
prowadzi badania w tym zakresie.

 

Bezpośrednim celem konferencji organizowanej w Szczecinie jest promocja w Polsce potencjału
badań naukowych w nauce epigenetyki klinicznej przez zaproszonych światowych liderów.
Konferencja adresowana jest głównie do studentów, doktorantów i młodych naukowców. Dlatego też
koszty uczestnictwa w konferencji dla tej grupy będą zminimalizowane lub też całkowicie umorzone,
jeśli dany zespół badawczy zgłosi abstrakt do przedstawienia na konferencji. Nadrzędnym celem
konferencji jest stworzenie możliwości dla młodych polskich naukowców poznania liderów z obszaru
epigenetyki klinicznej oraz zawiązania współpracy o zasięgu międzynarodowym.
Kolejnym celem konferencji jest promocja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
jako centrum epigenetyki klinicznej w kraju. Nie bez znaczenia jest też promocja miasta Szczecin,
którą mamy nadzieję osiągnąć we współpracy z władzami lokalnymi.
Organizacja tego przedsięwzięcia wpisuje się także w cele grantów fundowanych przez Narodową
Agencja Wymiany Akademickiej i programu pracy, który został zaproponowany przez dr. hab. T.
Wojdacza w obrębie grantu „Polskie Powroty”.
513492
Strona


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886